Aktualności|

Od 1 czerwca 2023 r., godz. 8.00, w nowym Biurze Obsługi Klienta Jaworznickiego TBS Sp. z o. o. (parter budynku przy ul. Mickiewicza 1, wejście od strony Rynku) rozpocznie się nabór wniosków osób zainteresowanych wynajmem mieszkań w nowo budowanym Osiedlu SKAŁKA. Nabór potrwa do 14 lipca 2023 r. (godz. 15.00) i NIE BĘDZIE DECYDOWAŁA KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Po zweryfikowaniu przedłożonych wniosków, publiczne losowanie kolejności wyboru mieszkań planowane jest na koniec sierpnia br., a podpisywanie umów partycypacyjnych z uprawnionymi wnioskodawcami do końca września 2023 r. Oddanie mieszkań do eksploatacji powinno nastąpić w grudniu 2024 r.

Kryteria:

 1. Nieposiadanie tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego (domu) na terenie miasta Jaworzna nawet w części ułamkowej.
 2. Nie przekraczanie ustawowych limitów dochodowych obliczonych zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (dz. U. z 2021r. poz. 2021) tj. nie obejmujących m.in.: składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie zdrowotne, alimentów zapłaconych na rzecz innych osób spoza gospodarstwa domowego, których górna granica prezentuje się następująco:
 • Gospodarstwo domowe 1-osobowe: 5.049,85 zł
 • Gospodarstwo domowe 2-osobowe: 7.069,67 zł
 • Gospodarstwo domowe 3-osobowe: 9.762,88 zł
 • Gospodarstwo domowe 4-osobowe: 11.446,13 zł
 • Gospodarstwo domowe 5-osobowe: 13.802,69 zł
 • Gospodarstwo domowe 6-osobowe: 16.159,25 zł

Dokumentem potwierdzającym uzyskany w 2022 r. dochód jest tylko i wyłącznie zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego o dochodzie uzyskanym w 2022 r. – obowiązek posiadania ww. zaświadczenia (bez względu czy strona uzyskała dochód czy nie uzyskała) dotyczy każdej osoby pełnoletniej ujętej we wniosku.

Rzuty mieszkań i plan zagospodarowania

Plan zagospodarowania osiedla wraz z rzutami mieszkań dostępny jest na stronie internetowej: www.jtbs.jaw.pl w zakładce Osiedle Skałka. Po kliknięciu w wybrany rysunek kondygnacji otwiera się projekt budowlany piętra wraz z wymiarami.

Osiedle JTBS na Skałce – etap I

Głównym założeniem jest stworzenie zabudowy mieszkaniowej wpisującej się w atrakcyjny krajobrazowo teren, przyjaznej dla mieszkańców przestrzeni i uzyskanie współczesnego, spójnego wyrazu budynków z użyciem prostych środków architektonicznych i technicznych.

Z uwagi na atrakcyjny przyrodniczo i widokowo teren zabudowa jest ukształtowana w sposób rozproszony, pozwalając tym samym na wzajemne przenikanie się przestrzeni osiedla i otoczenia, będąc zarazem symbolem nierozerwalnej symbiozy człowieka i przyrody.

Zabudowę zaprojektowano w oparciu o budynki, o prostej, współczesnej formie, czterech kondygnacjach nadziemnych niepodpiwniczonych. W oparciu o budynki o charakterze wolnostojącym i kompaktowym rzucie – ten rodzaj zabudowy, dzięki stosunkowo niewielkiej skali obiektów, pozwala na uzyskanie kameralnego charakteru inwestycji, jak też właściwej przestrzeni między budynkami. Atutem rozwiązania jest doskonałe przewietrzanie, nasłonecznienie oraz wykorzystanie walorów widokowych lokalizacji, jak też możliwość łagodnego, harmonijnego kształtowania zabudowy, naturalnie wpisującej w istniejący, pagórkowaty teren. Każdy z budynków posiada windę.

W ramach realizowanego obecnie I etapu przewiduje się budowę:

 • 33 mieszkań typu M-2 (pow. 39,2-39,6m2)
 • 40 mieszkań typu M-3 (pow. 51,0-52,1m2),
 • 27 mieszkań typu M-4 (pow. 63,0-64,2 m2).

Szczegółowe informacje i wnioski do pobrania na stronie internetowej www.jtbs.jaw.pl

Comments are closed.