Aktualności, Z miasta|

Radni Miasta Jaworzna głosowali dziś za przyjęciem absolutorium dla Prezydenta Pawła Silberta za wykonanie budżetu w 2022 roku. Decyzja ta została poparta pozytywną oceną wskaźników przedstawionych w raporcie o stanie miasta za ubiegły rok. Mimo znaczącego wzrostu ceny energii i gazu, wzrostu kosztów utrzymania oraz zwiększenia poziomu wydatków bieżących, Jaworzno z powodzeniem zrealizowało założenia gospodarcze i społeczne, wykazując przy tym wysoką sprawność organizacyjną oraz zachowując dyscyplinę budżetową.

Rok 2022 rozpoczął się pod znakiem pandemii. W lutym z kolei uwaga całego świata skupiła się na zaatakowanej przez Rosję Ukrainie. Dla naszego kraju to początek fali uchodźców i podejmowanych na ich rzecz działań, także przez nasz samorząd. Mimo napotykanych trudności, Prezydent Miasta nie zrezygnował z podejmowania działań podnoszących standard życia mieszkańców jak i licznych inicjatyw o wymiarze społecznym: kulturalnych, sportowych, inspirujących aktywność lokalnej społeczności, poprawiających dostępność usług publicznych.

W 2022 roku realizowaliśmy rozpoczęte w ubiegłych latach projekty i podejmowaliśmy nowe wyzwania, które miały na celu poprawę jakości życia mieszkańców. Inwestycje w infrastrukturę, kulturę, edukację i przedsiębiorczość były i są priorytetowe. A wszystko po to, by stworzyć atrakcyjne środowisko do życia, pracy i rozwoju jaworznian – mówi prezydent Paweł Silbert.

Jednym z ważniejszych zagadnień dla miasta było powołanie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego, będącego szansą na nowe, przemysłowe otwarcie dla Jaworzna i regionu.

W ramach inwestycji w infrastrukturę drogową prowadziliśmy m.in. remont ulic Katowickiej, Tuwima, Martyniaków, Grunwaldzkiej oraz kontynuowaliśmy przebudowę DK 79 w Jaworznie Byczynie. Na mapie miasta pojawiły się także nowe przestrzenie edukacyjno-rozwojowe: Jaworznickie Laboratorium Biznesu i Centrum nauki „SOWA – Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” w GEOsferze – wyjaśnia prezydent Paweł Silbert. – Kluczowe wyzwania i cele stawiane przed miastem były poddawane stałej analizie w poszukiwaniu perspektyw dalszego rozwoju, nowych szans i możliwości. Cieszę się, że zaangażowanie pracowników naszego samorządu także w minionym roku zaowocowało pozyskaniem dodatkowych środków, które umożliwiają realizację kolejnych projektów dotyczących infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, modernizacji placówek oświatowych oraz rewitalizacji zasobów komunalnych.

REALIZACJA BUDŻETU 2022

Budżet miasta w 2022 roku po stronie dochodów opiewał na kwotę 748 704 644,90 zł, natomiast po stronie wydatków była to kwota 715 127 810,92 zł. Nadwyżka wyniosła 33 576 833,98 zł.

Poniżej prezentacja dotycząca „Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2022 rok”, którą opracowała Skarbnik Miasta Dorota Kuczera.

RAPORT O STANIE GMINY ZA 2022 ROK

Punktem poprzedzającym głosowanie nad wotum zaufania dla prezydenta było rozpatrzenie z udziałem mieszkańców miasta Raportu o stanie Gminy Miasta Jaworzna za rok 2022. Po raz piąty z rzędu – wypełniając obowiązek płynący z ustawy o samorządzie gminnym – w ramach tego dokumentu została podsumowana ubiegłoroczna działalność jaworznickiego samorządu.

Raport to synteza informacji dotyczących funkcjonowania miasta w poprzednim roku. Oprócz tego, że ma charakter informacyjny, daje także okazję do dyskusji o stanie miasta. Dokument prezentuje działania podejmowane przez organ wykonawczy, w szczególności realizację zadań ustawowych gminy oraz polityk, programów i strategii, a także budżetu obywatelskiego i uchwał rady.

Podczas sesji głos zabrało 12 mieszkańców, którzy zgłosili się zgodnie z ogłoszoną wcześniej procedurą i odnieśli się do treści zawartych w raporcie. Dyskusja dotyczyła najważniejszych kwestii w naszym mieście: przyszłości dworca w Szczakowej i programie „Jaworzno w dyskusji”, wsparciu finansowym miasta na rozwój sportu w Jaworznie, wsparciu strażaków ochotników z OSP Dąbrowy Narodowej oraz inwestycjach w dzielnicach, m.in. w Ciężkowicach. Poruszono również sprawy dotyczące działań na rzecz młodzieży, gminnego dofinansowania dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych, rozwoju gospodarczym miasta i działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych. W dyskusji wzięli udział prezydent Paweł Silbert, jego współpracownicy oraz radni.

Z pełną treścią raportu można zapoznać się poniżej.

STRATEGICZNE INICJATYWY 2022

Mimo wyzwań spowodowanych trwającą nadal pandemią oraz wybuchem konfliktu zbrojnego w Ukrainie, nie zmalała aktywność inwestycyjna gminy oraz zaangażowanie w realizację ważnych społecznie i gospodarczo projektów. Podejmowane przez władze miasta inicjatywy są konsekwencją dążenia do inteligentnego, zrównoważonego rozwoju, skupionego na podnoszeniu jakości życia mieszkańców, poszerzaniu oferty dla rozwoju biznesu, zapewnieniu łatwego i szybkiego dostępu do usług oraz zasobów infrastrukturalnych. Wymienione poniżej obszary były kluczowymi w działaniach gminy w 2022 roku.

Jaworznicki Obszar Gospodarczy

Decyzja o powołaniu do życia Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego, strefy inwestycyjno-ekonomicznej o kluczowym znaczeniu dla przyszłego rozwoju gospodarczego Jaworzna oraz regionu uruchomiła po stronie samorządu natychmiastowe działania oraz niezbędne procedury. Przyjęty miejscowy plan „Wojska Polskiego – Północ”, wraz z wcześniejszym planem dot. terenów przemysłowych „Zachód”, ustalił sprzyjające ramy planistyczne dla przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarze JOG-u, umożliwiając rozbudowę zoptymalizowanych sieci infrastrukturalnych, a także ochronę rejonów stanowiących wartościowe naturalne siedliska fauny i flory.

Na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z przeznaczeniem gruntów leśnych z 21 września 2021 r., gmina pozyskała od Lasów Państwowych 264,5 ha terenów zalesionych położonych w granicach planowanego obszaru gospodarczego, w zamian za 265 ha lasów gminnych, w ślad za czym przystąpiono do szczegółowej inwentaryzacji przyrodniczej na obszarze, kontynuując procedury środowiskowe, związane z wyłączeniem z produkcji leśnej. Równolegle postępowały prace nad sporządzeniem wstępnej koncepcji uzbrojenia terenów inwestycyjnych w infrastrukturę techniczną. Dzięki staraniom władz miasta JOG otrzymał dofinansowanie 100 mln zł ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na budowę sieci wod-kan. Projekt uzyskał też warunki techniczne dla przyłącza elektroenergetycznego oraz dokonano wstępnych uzgodnień w zakresie budowy GPZ dla terenów inwestycyjnych. Równolegle do tych działań gmina podpisała umowę z KSSE w Katowicach na pozyskanie inwestorów do Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego.

Ekologiczny transport zbiorowy

Konsekwentna polityka władz miasta wymiany miejskiego taboru autobusowego na pojazdy zeroemisyjne (o napędzie elektrycznym) zaowocowała wprowadzeniem do ruchu w 2022 roku 6 nowych elektrycznych autobusów przegubowych, w efekcie czego pojazdy elektryczne stanowią dziś 73 proc. całego taboru wykorzystywanego przez operatora na terenie gminy. Nie ustając w wysiłkach na rzecz rozwoju elektromobilności miasto ma szansę być liderem kolejnej zaawansowanej technologii w transporcie bezemisyjnym: technologii wodorowej. W marcu 2022 roku testom został poddany autobus wodorowy Solaris Urbino 12 hydrogen, obsługujący najbardziej obciążone linie miejskie, łączące największe osiedla mieszkaniowe. Pozyskane tą drogą doświadczenia służą podejmowaniu decyzji o dalszej modernizacji taboru i wyborze najbardziej efektywnych technologii.

Priorytetowe zadania inwestycyjne

W 2022 roku gmina prowadziła zaawansowany projekt budowy nowego śladu DK 79 w Byczynie – estakady, która docelowo poprawi komunikację w południowej części miasta i zagwarantuje bezpieczny ruch w dzielnicy. Inwestycja jest realizowana przy wsparciu funduszy rządowych oraz własnych gminy. Zakończyła się budowa ulic Martyniaków i Tuwima, rozpoczęto przebudowę ulicy Katowickiej, Grunwaldzkiej, budowę śladu ulicy Nowodługoszyńskiej. Przygotowano tereny pod budowę nowej infrastruktury drogowej, które umożliwią rozwój zabudowy mieszkaniowej w dzielnicach miasta. Gmina pozyskała dodatkowe środki na termomodernizację 11 obiektów oświatowych. Przeprowadziła także prace remontowe w 24 placówkach edukacyjnych na łączną kwotę 12 mln zł. Z Rządowego Funduszu Polski Ład gmina otrzymała dodatkowe 33 mln zł, z których będzie finansowana modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy oraz Centrum kulturalno-społeczne wraz z rozbudową budynku OSP Ciężkowice.

Nowoczesne budownictwo

Nie zmniejsza się potencjał rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Jaworznie. Uchwalony w 2022 roku miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego “Niedzieliska II” wprowadził 2,7 ha nowych terenów mieszkaniowych. W ofercie miasta stale proponowane były nowe działki na sprzedaż w drodze licytacji. Wydział Urbanistyki i Architektury wydał 627 pozwoleń na budowę, a Wydział Geodezji i Kartografii 191 decyzji podziałowych. Nadano 290 nowych numerów adresowych.

Realizując miejską strategię mieszkalnictwa JTBS sp. z o.o. rozpoczęło budowę nowego Osiedla Sfera Południe zlokalizowanego przy ul. Kamila Wachlowskiego, oddając do użytku już w listopadzie 2022 roku, pierwsze 38 mieszkań. Ze względu na duże zainteresowanie mieszkaniami na własność w sierpniu JTBS podpisało umowę na budowę kolejnych 31 mieszkań. W ubiegłym roku spółka zakończyła proces przygotowania do budowy pierwszych 100 mieszkań na wynajem w Osiedlu JTBS na Skałce, podpisując w sierpniu 2022 roku umowę kredytu na kwotę 16,2 mln zł. Środki te w połączeniu z dotacjami z Funduszu Dopłat w kwocie 9,1 mln zł i Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości 3,3 mln zł zapewnią pokrycie 77 proc. kosztów budowy, zaplanowanej na lata 2023-2024.

Łącznie w ostatnich pięciu latach JTBS oddało do użytku 462 mieszkania, natomiast w całym okresie funkcjonowania 1046 mieszkań.

Edukacja Przyszłości

Jaworzno jest gminą, która aspiruje do realizacji w sposób systemowy projektu badania predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. W 2022 roku sfinalizowany został trzyletni proces wdrożeniowy programu Edukacja Przyszłości – badanie predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży w Jaworznie. We wrześniu, we wszystkich gminnych jednostkach oświatowych, projekt wkroczył w fazę realizacji opartej o wypracowane i uzgodnione przez dyrektorów szkół i przedszkoli harmonogramy oraz jednolite narzędzia obserwacji, oceny i diagnozy. Unikalnymi wartościami programu są m.in. ciągłość procesu obserwacji i diagnozy dzieci i młodzieży na każdym etapie edukacyjnym; możliwość identyfikacji mocnych stron i potrzeb każdego dziecka, wskazanej grupy czy oddziału; wspólne standardy i jednolite narzędzia obserwacji i diagnozy dla wszystkich gminnych jednostek oświatowych; własny system gromadzenia i agregowania zanonimizowanych danych zbiorczych dla dalszej analizy.

Konsultacje i nowe przestrzenie publiczne dla mieszkańców

Jaworznicki Budżet Obywatelski w 2022 roku obchodził swój jubileusz. 10. edycja tego przedsięwzięcia wyłoniła nowe projekty na łączną kwotę 3,4 mln zł, które będą realizowane w 2023 roku. W ramach 9. edycji JBO powstała nowa infrastruktura w osiedlach, naturalny plac zabaw Bobrowa Górka w Ciężkowicach, doposażono istniejące strefy rekreacji, czy też zakupiono sprzęt OSP.

Zgodnie z założeniami gmina zakończyła także innowacyjny program konsultacji „Jaworzno w dyskusji” aktywnie włączający mieszkańców w dyskusję o rewitalizacji ważnych dla Jaworzna obszarów. Tematami rozmów były: przyszłość byłego dworca kolejowego w Szczakowej, modernizacja Skate Parku na Podłężu, funkcja ulicy “Kociej” oraz miejska zieleń.

Jaworzno dwukrotnie było organizatorem konferencji Miasta Idei, w ramach których prowadzone były warsztaty nt. roli handlu w mieście oraz tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego. Pracownicy gminy realizowali także projekt konsultacyjny „Szkoła planowania przestrzennego 2.0” dla planu Pszczelnik I.

Rozwój terenów zielonych

W 2022 roku prezydent Paweł Silbert podjął decyzję o uruchomieniu gminnego programu wsparcia Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w zakresie modernizacji i rozwoju części wspólnych tych miejsc. Kwoty na inwestycje mogą sięgnąć do 70 tysięcy złotych, a o dotacje można się starać raz na dwa lata. Uruchomiony został także projekt śródmiejskich zazielenień i tworzenia zielonych przestrzeni w mieście. Swoje pomysły “zielonych” zadań zgłosili mieszkańcy w programie Jaworzno w dyskusji.

Jaworzno jest jednym z nielicznych miejsc, gdzie otwarto minicentrum nauki „SOWA – Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności”. Opiekę nad centrum sprawuje Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej „GEOsfera”. Miasto skutecznie pozyskało w WFOŚiGW fundusze na ochronę muraw kserotermicznych oraz chomika europejskiego.

Strefa Lepszej Pracy

W mieście otwarto Jaworznickie Laboratorium Biznesu. To przedsięwzięcie Powiatowego Urzędu Pracy, które ma służyć przede wszystkim ludziom młodym, którzy będą testować tu swoje pomysły biznesowe i rozwijać przedsiębiorczość. Na wsparcie mogą także liczyć przedsiębiorcy, którzy rozwijają swój biznes.

Gmina podjęła ważne kroki w celu utworzenia na terenie naszego miasta ośrodka akademickiego z kierunkiem pielęgniarskim i lekarskim. W tym celu Prezydent Miasta podpisał list intencyjny z Akademią Śląską im. prof. Zbigniewa Religi. Dzięki temu Jaworzno zyskało ośrodek uczelni wyższej o kierunku medycznym, dający realną szansę na poprawę wskaźników społecznych i gospodarczych w naszym mieście.

Ubiegły rok zaowocował także nową inicjatywą – pracownicy Wydziału Edukacji przygotowali projekt Branżowego Centrum Usług przy ul. Sportowej 1. Przedsięwzięcie warte 16 mln złotych pozyskało wsparcie Polskiej Izby Motoryzacyjnej, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ElectroMobility Poland S.A., Solaris Bus & Coach, Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych, Politechniki Śląskiej, Akademii Śląskiej w Katowicach oraz Akademii WSB. BCU jako jedyne w kraju będzie kształcić w zakresie branży motoryzacyjnej.

Comments are closed.