Aktualności, Z miasta|

Od poniedziałku,17 kwietnia do piątku, 28 kwietnia 2023 r. oraz od czwartku, 4 maja do środy, 10 maja 2023 r. na terenie miasta Jaworzna przeprowadzona będzie kwalifikacja wojskowa. Weryfikacją objęci są głównie mężczyźni, którzy w tym roku kończą 19 lat – rocznik 2004. Przed komisją powinni się także stawić m.in. panowie w wieku od 20 do 24 lat, którzy nie poddali się wcześniej kwalifikacji, a także kobiety urodzone w latach 1999-2004, posiadające umiejętności przydatne do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja odbędzie się w budynku Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych przy Ochotniczej Straży Pożarnej – Osiedle Stałe, ul. Inwalidów Wojennych 5 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 – 13:30.

Sprzęt wosjkowy
Kwalifikacja wojskowa 2023

Obowiązkowi stawienia się podlegają:
1) mężczyźni urodzeni w 2004 r.;
2) mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby, które w latach 2021 i 2022:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
4) kobiety urodzone w latach 1999-2004, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
5) osoby które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Niezależnie od obwieszczenia Wojewody Śląskiego o kwalifikacji wojskowej z dnia 31 marca 2023 r., rozplakatowanego na terenie naszego miasta w miejscach najczęściej uczęszczanych każda osoba podlegająca stawiennictwu otrzyma od Prezydenta Miasta imienne wezwanie wysłane na adres zameldowania. W wezwaniu określone będą: dokładny termin (data) i miejsce stawienia, jakie dokumenty ze sobą zabrać, a także będzie wskazana godzina stawienia się.

Jeżeli osoba wzywana, nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, jest obowiązana zawiadomić o tym fakcie Prezydenta Miasta (nr tel: 32 618 17 21 lub 668 840 354 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego lub drogą elektroniczną adres e-mail: wojsko@um.jaworzno.pl ) najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji wojskowej i wyjaśnić przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w wyznaczonym terminie. Prezydent Miasta określi nowy termin oraz miejsce stawienia się kwalifikacji wojskowej.

Niezależnie od obwieszczenia Wojewody Śląskiego o kwalifikacji wojskowej z dnia 31 marca 2023 r., rozplakatowanego na terenie naszego miasta w miejscach najczęściej uczęszczanych każda osoba podlegająca stawiennictwu otrzyma od Prezydenta Miasta imienne wezwanie wysłane na adres zameldowania. W wezwaniu określone będą: dokładny termin (data) i miejsce stawienia, jakie dokumenty ze sobą zabrać, a także będzie wskazana godzina stawienia się.

Jeżeli osoba wzywana, nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, jest obowiązana zawiadomić o tym fakcie Prezydenta Miasta (nr tel: 32 618 17 21 lub 668 840 354 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego lub drogą elektroniczną adres e-mail: wojsko@um.jaworzno.pl ) najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji wojskowej i wyjaśnić przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w wyznaczonym terminie. Prezydent Miasta określi nowy termin oraz miejsce stawienia się kwalifikacji wojskowej.

Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą:
– dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
– posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych
przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji
wojskowej albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub
niepełnosprawność, dodatkowo w przypadku wady wzroku należy zabrać okulary,
– dokumenty potwierdzające wykształcenie lub posiadane kwalifikacje zawodowe albo
zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki,
– w przypadku gdy stawienie się nie było możliwe w terminie określonym w wezwaniu
należy zabrać dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji
wojskowej.

Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz kolejny, zabierają ze sobą:
– dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
– posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych
przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji
wojskowej albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub
niepełnosprawność, dodatkowo w przypadku wady wzroku należy zabrać okulary,
– wojskowy dokument osobisty
– dokumenty potwierdzające wykształcenie lub posiadane kwalifikacje zawodowe albo
zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki,
– w przypadku gdy stawienie się nie było możliwe w terminie określonym w wezwaniu
należy zabrać dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji
wojskowej.

Comments are closed.