Aktualności, Z miasta|

Do piątku – 31 marca 2023 r. można składać wnioski na całkowite sfinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Jaworzna w 2023 roku”, które realizowane jest w ramach. Dzięki działaniom Gminy, w ciągu ostatnich kilkunastu lat usunięto blisko 6 tys. ton odpadów azbestowych na co przeznaczono ponad 1,5 mln złotych z budżetu miasta.

Widok dachu z pokryciem azbestowym
Uzyskaj dofinansowanie na usunięcie azbestu

Na terenie miasta azbest zawierają odpady powstające przy demontażu wyrobów azbestowo-cementowych oraz niektóre wyroby izolacyjne. Aby pomóc mieszkańcom w ich usuwaniu ze swoich nieruchomości, już w 2003 r. Gmina podjęła decyzję o wprowadzeniu dofinansowania usługi wywozu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z pokryć dachowych lub elewacji budynków stanowiących własność osób fizycznych lub wspólnot mieszkaniowych ze środków budżetu miasta.

W 2003 i 2004 roku dofinansowanie usługi wynosiło 50 proc. kosztów jej realizacji, w roku 2006 – 60 proc., a począwszy od roku 2007 do 2017 r. aż 80 proc.

Od 2018 r. dofinansowanie na demontaż, transport i utylizację azbestu na terenie Jaworzna realizowane jest BEZPŁATNIE, bez konieczności udziału środków finansowych właścicieli nieruchomości. 40 proc. na ten cel przeznacza Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadań przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego: „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, a 60 proc. stanowi dofinansowanie Gminy.

Jak otrzymać dotację?

Dofinansowanie skierowane jest do osób fizycznych, posiadających tytuł prawny do władania nieruchomością, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, które w 2023 roku planują ich usunięcie.

Do dofinansowania kwalifikują się koszty związane z realizacją zadań polegających na:

  • usunięciu wyrobów zawierających azbest znajdujących się na budynkach mieszkalnych i gospodarczych (demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest),
  • usunięciu odpadów zawierających azbest zgromadzonych (składowanych) na nieruchomościach (zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest).

Koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych pokrywają właściciele nieruchomości we własnym zakresie.

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ramach przedmiotowego zadania zostanie wykonane przez firmę wybraną przez Gminę zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie ustalonym z właścicielem nieruchomości w okresie od dnia podpisania umowy pomiędzy Gminą Miasta Jaworzna a Wykonawcą (przewidywany termin realizacji prac: czerwiec – lipiec – sierpień – do 8 września 2023 r.).

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do siedziby Urzędu Miejskiego w Jaworznie (Plac Górników 5) – Biuro Gospodarki Komunalnej (pokój 110) do 31 marca 2023 r. celem złożenia wniosku o dofinansowanie. Wnioski złożone po tym terminie nie będą uwzględniane do realizacji w 2023 r. Formularz wniosku oraz Regulamin udzielania dofinansowania dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.jaworzno.pl (zakładka: Urząd Miejski → Gospodarka komunalna -> Likwidacja odpadów zawierających azbest) oraz w siedzibie Urzędu. Dodatkowe informacje o dofinansowaniu można uzyskać pod numerem telefonu 32 618 16 75.

UWAGA: Przewiduje się, że dofinansowanie realizowane będzie bez angażowania środków własnych właścicieli nieruchomości. Do czasu zawarcia umów z mieszkańcami o dofinansowanie, Gmina może bez podania przyczyny unieważnić niniejszy nabór wniosków.

Comments are closed.