Aktualności|

W czwartek, 30 marca 2023 r. o godz. 9.00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku spotkania znalazło się 27 punktów. Sesję będzie można oglądać „na żywo” na miejskiej stronie internetowej.

Pełna lista spraw, którymi na najbliższej sesji zajmą się Radni, przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyznania dyplomu honorowego „Za zasługi dla miasta Jaworzna” Pani Barbarze Tokarskiej-Guzik.
 4. Sprawozdanie z działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w Jaworznie za 2022 r.
 5. Sprawozdanie z realizacji programów wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Jaworznie na lata 2021-2030.
 6. Informacja Prezydenta Miasta Jaworzna za rok 2022 dotycząca renty planistycznej oraz roszczeń w związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 7. Sprawozdanie z realizacji Strategii Mieszkalnictwa za 2022 r.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 r. miasta Jaworzna.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2023-2038.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie miasta Jaworzna w 2023 roku.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy pilota Władysława Kramarczyka.
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy pilota Piotra Noconia.
 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania nazwy odcinkowi drogi powiatowej ulica 11 Listopada.
 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie podwyższenia kryteriów dochodowych uprawniających do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego pod nazwą “Pomoc Miasta w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
 20. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2023 r.
 21. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zezwolenie na utworzenie dodatkowego oddziału przygotowania wojskowego od roku szkolnego 2023/2024 w Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jaworznie.
 22. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których Gmina Miasta Jaworzna jest organem prowadzącym, korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
 23. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworzno w 2023 roku.
 24. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Jaworzna.
 25. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 26. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.
 27. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.

Projekty uchwał do pobrania:

Comments are closed.