1

Spotkanie podsumowujące projekt

W Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie odbyło się spotkanie podsumowujące Porozumienie dotyczące wprowadzenia standardów współpracy i dialogu społecznego zawarte między pracodawcami a związkami zawodowymi. Niniejsze zostało wypracowane przez pięć zakładów pracy z terenu Jaworzna oraz stronę społeczną NSZZ „Solidarność”, w ramach projektu „Schematy Dialogu Społecznego dla Godnej Pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów” i podpisane w lipcu 2021 r.

Sygnatariusze Porozumienia: Urząd Miejski w Jaworznie, Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie, Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie oraz komisje zakładowe NSZZ „Solidarność” spotkali się, by jeszcze przez końcem okresu obowiązywania Porozumienia podzielić się spostrzeżeniami z jego praktycznego zafunkcjonowania w bieżącej współpracy. Pokazano „dobre praktyki” w dialogu społecznym oraz wskazano obszary wymagające dalszej pracy. Podkreślono różnice organizacyjno-prawne poszczególnych zakładów pracy, uwypuklając wyzwania zarówno chwili obecnej jak i te, które mogą pojawić się w przyszłości.

W spotkaniu wzięli udział także Prezydent Miasta Paweł Silbert, Andrzej Dudzik – koordynator lokalny, Agnieszka Rybczyńska – kierownik projektu, Biuro Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność” oraz Jerzy Wielgus – koordynator odpowiedzialny za ewaluację projektu z ramienia NSZZ „Solidarność”.

Strony spotkania zadeklarowały chęć kontynuacji Porozumienia wskazującego „dobre praktyki” jako standardu współpracy i dialogu społecznego.

* * *

Projekt „Schematy dialogu społecznego dla godnej pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów” realizowany był w Jaworznie i Płocku, przez NSZZ „Solidarność” we współpracy ze Związkiem Miasta Polskich oraz parterami norweskimi. Celem projektu było stworzenie ram prowadzenia dialogu we wszystkich kwestiach istotnych dla pracowników, pracodawców oraz władz samorządowych.