Aktualności|

W Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie odbyło się spotkanie podsumowujące Porozumienie dotyczące wprowadzenia standardów współpracy i dialogu społecznego zawarte między pracodawcami a związkami zawodowymi. Niniejsze zostało wypracowane przez pięć zakładów pracy z terenu Jaworzna oraz stronę społeczną NSZZ „Solidarność”, w ramach projektu “Schematy Dialogu Społecznego dla Godnej Pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów” i podpisane w lipcu 2021 r.

Sygnatariusze Porozumienia: Urząd Miejski w Jaworznie, Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie, Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie oraz komisje zakładowe NSZZ „Solidarność” spotkali się, by jeszcze przez końcem okresu obowiązywania Porozumienia podzielić się spostrzeżeniami z jego praktycznego zafunkcjonowania w bieżącej współpracy. Pokazano „dobre praktyki” w dialogu społecznym oraz wskazano obszary wymagające dalszej pracy. Podkreślono różnice organizacyjno-prawne poszczególnych zakładów pracy, uwypuklając wyzwania zarówno chwili obecnej jak i te, które mogą pojawić się w przyszłości.

W spotkaniu wzięli udział także Prezydent Miasta Paweł Silbert, Andrzej Dudzik – koordynator lokalny, Agnieszka Rybczyńska – kierownik projektu, Biuro Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność” oraz Jerzy Wielgus – koordynator odpowiedzialny za ewaluację projektu z ramienia NSZZ „Solidarność”.

Strony spotkania zadeklarowały chęć kontynuacji Porozumienia wskazującego „dobre praktyki” jako standardu współpracy i dialogu społecznego.

* * *

Projekt „Schematy dialogu społecznego dla godnej pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów” realizowany był w Jaworznie i Płocku, przez NSZZ „Solidarność” we współpracy ze Związkiem Miasta Polskich oraz parterami norweskimi. Celem projektu było stworzenie ram prowadzenia dialogu we wszystkich kwestiach istotnych dla pracowników, pracodawców oraz władz samorządowych.

Comments are closed.