Aktualności, JOG, Z miasta|

Gmina Miasta Jaworzna posiada pełną dokumentację, na podstawie której możliwe jest prowadzenie wycinki drzew także po 1 marca. Szczegółowe zabezpieczenia terenu, jak i kompensaty utraconych siedlisk regulują decyzje derogacyjne oraz decyzja środowiskowa.

Wizualizacja fabryki, w tle kominy elektrowni i las
Wizualizacja fabryki Izery na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego

Decyzja derogacyjna wydana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska zezwala na przenoszenie siedlisk różnych gatunków ptaków, płazów, małych zwierząt oraz wskazuje jak najmniej inwazyjnie można wykonywać takie prace.

Działania prowadzone po 1 marca – czyli w okresie lęgowym niektórych gatunków ptaków – nie zagrażają istniejącej populacji, która w momencie rozpoczęcia działań, przeniosła się w inne miejsce. Odpowiednio przygotowany i zinwentaryzowany teren, bezpieczny dla bytujących na nim gatunków oraz decyzje uchylające obowiązujące przepisy, pozwalają na kontynuowanie prac w tym czasie, bez uszczerbku dla zwierząt.

Zadaniem osób nadzorujących teren jest m.in.:

kontrola drzewostanów przez ornitologa – a w przypadku stwierdzenia lęgów wygrodzenie terenu i wstrzymanie prac w tym rejonie do czasu ich przeniesienia oraz nadzór przyrodniczy w związku z kontrolą drzew dziuplastych podczas całego okresu wycinki,

kontrola terenu przez teriologa – odbywa się pod kątem obecności małych ssaków oraz odławianie tych, które nie opuściły samodzielnie terenu inwestycji przenoszenie ich poza obszar wycinki,

kontrola przez botanika – w chwili obecnej dotyczy m.in. zabezpieczenia drzew nieprzeznaczonych do wycinki.

Zabezpieczenie przyrody

Rozpoczęcie prac związanych z wycinką drzewostanu, było możliwe dopiero po szeroko zakrojonych pracach przyrodniczych na obszarze JOG-u i terenach przylegających. Zabezpieczony przyrodniczo został – teren “Zalana Hołda”, to miejsce o pow. 10 ha, które zyskało ochronę przyrodniczą, i tworzy wraz z innymi przyległymi obszarami ok. 25 ha – zielonej przestrzeni JOG-u. To wyjątkowe przy tworzeniu stref inwestycyjnych, by taka połać przestrzeni zielonych, została chronionym obszarem. Teren jest on ogrodzony płotkiem herpetologicznym, tak aby uniemożliwić płazom i innym małym zwierzętom przeniesienie się na teren wycinki. W okresie aktywności płazów, od połowy marca, nadzór przyrodniczy odbywać się będzie dwa razy dziennie.

Jeszcze na jesieni ubiegłego roku z terenu objętego wycinką przeniesiono m.in. część populacji gatunków chronionych roślin: kruszczyka szerokolistnego, kruszczyka rdzawoczerwonego, pomocnika baldaszkowego i widłaka goździstego. Prace te odbywały sie pod nadzorem botanicznym.

Wygrodzone i zabezpieczone zostały mrowiska, które – jeśli temperatura wzrośnie do powyżej 10 stopni Celsjusza – zostaną przeniesione w bezpieczne miejsce.

Z wszystkich powyższych działań zdawany jest raport wraz z dokumentacją fotograficzną, do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – dodaje Piotr Seget z nadzoru przyrodniczego. – Podczas realizacji przedsięwzięcia zapewniamy pełen nadzór przyrodniczy: botaniczny (rośliny), ornitologiczny (ptaki), teriologiczny (bobry i małe ssaki), herpetologiczny (płazy) oraz chiropterologiczny (nietoperze). Reasumując prowadzony jest stały nadzór przyrodniczy podczas prac, aby skutecznie minimalizować wpływ przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze.

Comments are closed.