Aktualności, Jaworznicki Budżet Obywatelski|

Za nami spotkanie podsumowujące pracę nad nowym modelem budżetu obywatelskiego. Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom zaangażowanym w tworzenie procedury do 11. już edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego.

„Rekomendowany model budżetu na 2024 rok” zostanie przedłożony na marcowe Kolegium Konsultacyjne Prezydenta Miasta, a następnie opublikowana zostanie ostateczna wersja Zarządzenia Prezydenta Miasta Jaworzna określającego wysokość i podział środków budżetu obywatelskiego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wysokość budżetu obywatelskiego będzie wynosić min. 0,5 proc. wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. Można więc wstępnie założyć, że będzie to kwota nie mniejsza niż 3,4 mln zł, jednak ostateczną wysokość środków budżetu obywatelskiego na 2024 rok potwierdzi Skarbnik Miasta.

Rekomendowany do wdrożenia na 2024 rok jest model obecny, zastosowany w ubiegłej edycji budżetu obywatelskiego. Wariant ten przewiduje wybór zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w następujących przedziałach kwotowych:

2 mln zł to kwota na realizację zadań publicznych dużych, z czego:

1, 4 mln zł na zadania powyżej 600 tys. zł do 1, 4 mln zł
600 tys. zł na zadania powyżej 200 tys. zł do 600 tys. zł

1,4 mln zł na realizację zadań publicznych małych, z czego:

1 mln zł na zadania do 200 tys zł
400 tys. zł na zadania do 80 tys. zł związane z modernizacją, doposażeniem i utrzymaniem istniejących obiektów jaworznickiego budżetu obywatelskiego

(maksymalna wartość zadań nieinwestycyjnych nie może przekroczyć 200 tys. zł)

Model ten gwarantuje realizację min. 11 zadań.

Główne założenia budżetu pozostaną bez zmian. Możliwość udziału w konsultacjach będą mieli wszyscy mieszkańcy Jaworzna bez względu na miejsce zamieszkania. Wszystkie zgłaszane inicjatywy będą miały charakter ogólnomiejski oraz będą przedstawiać istotną wartość i użyteczność społeczną. Inwestycje mogą być lokowane wyłącznie na terenach gminnych – pod warunkiem zapewnienia nieograniczonego dostępu do terenu. Każda osoba zamieszkująca na terenie miasta Jaworzna, będzie mogła zagłosować 1 raz, wskazując maksymalnie 2 projekty z listy zadań poddanych pod głosowanie. Wnioski będzie można składać osobiście, mailowo i drogą pocztową. Jedna osoba będzie mogła zgłosić wyłącznie 1 zadanie. W obrębie wniosku będzie można wskazać jednego partnera projektu, przy czym partnerem można być tylko jeden raz. W celu weryfikacji formalnej zgłoszonych propozycji Prezydent powoła w drodze zarządzenia jeden zespół ds. budżetu obywatelskiego, w skład którego wejdą: pracownicy urzędu – 4 osoby wskazane przez Prezydenta, reprezentanci społeczni – 4 osoby wyłonione w drodze publicznego losowania spośród mieszkańców, którzy wyrażą chęć pracy w zespole (bez głosów wnioskodawców i partnerów projektu). Na etapie oceny formalnej i merytorycznej każdemu wnioskodawcy będzie przysługiwał tryb odwołania od oceny negatywnej. Wniosek musi poprzeć minimum 30 mieszkańców. Głosowanie nadal będzie odbywać się tradycyjnie i elektronicznie.

To najistotniejsze zapisy dotyczące zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych kolejnej edycji. Na przełomie marca i kwietnia br., zostanie opublikowana ostateczna wersja Zarządzenia Prezydenta Miasta Jaworzna określającego wysokość i podział środków budżetu obywatelskiego na 2024 rok.

Comments are closed.