Aktualności, JOG, Z miasta|

Na mocy specustawy o specjalnym przeznaczeniu gruntów leśnych (…), w Jaworznie rozpoczęły się prace związane z przygotowaniem terenów inwestycyjnych. To kolejny etap zaplanowanych działań, które mają umożliwić uruchomienie terenów przemysłowych o pow. ok. 300 ha w okolicy jaworznickich elektrowni – w północno-zachodniej części miasta, przy węźle A4 z S1.

Wizualizacja fabryki, w tle kominy elektrowni i las
Wizualizacja fabryki Izery na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego

Na działce inwestycyjnej, na której zlokalizowana ma być fabryka samochodów elektrycznych marki IZERA trwa wycinka drzewostanu wraz z oczyszczeniem terenu. Prace wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez podmioty do tego uprawnione. By zapewnić bezpieczeństwo pracownikom, obowiązuje zakaz wchodzenia osobom postronnym. Teren jest chroniony i monitorowany, prosimy o przestrzeganie zaleceń bezpieczeństwa i zakazów.

Jaworznicki Obszar Gospodarczy staje się miejscem strategicznych inwestycji państwa, regionu i miasta. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nadający funkcje przemysłowe dla tych terenów został uchwalony w 2022 roku. Historia terenów objętych pracami przygotowawczymi jest związana z przemysłem eksploatacji piasku jak i wydobywczym węgla kamiennego, na części terenu znajdują się byłe osadniki wód dołowych kopalni Jan Kanty.

Przywrócenie tego obszaru do funkcji gospodarczych jest priorytetem w transformacji regionu i zostało ujęte w dokumentach i strategicznych planach rozwoju. Urząd Miejski pozyskał również dotację na uzbrojenie w media Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego, w wysokości 100 mln zł na budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej wraz ze stacją oczyszczania wody. Aby te prace mogły się rozpocząć, konieczne jest wycięcie drzewostanu, wykonanie planowanych inwestycji i dalsze dostosowanie gruntów do potrzeb inwestorów.

Gmina Jaworzno od wielu lat, przygotowując się na nadchodzące niekorzystne zjawiska ekonomiczne, postawiła na działania pro-ekologiczne, tworzenie obszarów chronionych, użytków ekologicznych, arboretum, parków, nowe nasadzenia i elektromobilność w komunikacji miejskiej. Suma tych działań, ich obszar na którym funkcjonuje przyroda (75% powierzchni Jaworzna to tereny zielone) i gatunki chronione, pozwalają stwierdzić, że przeznaczenie pod nowoczesny przemysł terenów zdegradowanych zostało już z ogromnym naddatkiem zrekompensowane środowisku naturalnemu. Oczywiście, w planach są kolejne miejsca, które będą obejmowane ochroną przyrodniczą, programami naukowymi czy też pozostawiane przyrodzie jako obszary cenne dla natury.  Łączna powierzchnia terenów chronionych przyrodniczo w naszym mieście wynosi obecnie już 1 159,83ha. Tereny przemysłowe stanowią jedynie 728 ha powierzchni miasta!

Jaworznicki Obszar Gospodarczy w liczbach:

Powierzchnia całkowita: 325,6 ha

Powierzchnia nieruchomości inwestycyjnych (po odliczeniu obszarów zielonych i terenów zajętych przez infrastrukturę techniczną): ok. 260 ha

Powierzchnia terenów przyrodniczych w JOG: ok. 25 ha

Potencjalna liczba nowych miejsc pracy po pełnym zagospodarowaniu: 10.000-12.000

Przewidywane roczne przychody do Gminy z tyt. podatków gruntowych: ok. 60 mln zł (po pełnym zagospodarowaniu działek)

 Łączna powierzchnia terenów chronionych przyrodniczo w naszym mieście wynosi obecnie już 1 159,83ha. Tereny przemysłowe stanowią jedynie 728 ha powierzchni miasta.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę www.jaworzno.pl oraz do kontaktu z Urzędem Miejskim w Jaworznie.

Comments are closed.