Aktualności, Edukacja|

30 stycznia 2023 roku ruszył nabór do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach na rok 2023/2024. Jak złożyć wniosek i kiedy upływa termin dostarczenia dokumentów? Na te i inne pytania odpowiada Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze miasta Jaworzna. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, tj.: 3, 4, 5, i 6 – letnich. Rodzice zapisując dziecko, mogą składać wnioski o przyjęcie nie więcej niż do trzech miejskich przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w preferowanej przez siebie kolejności. W rekrutacji do przedszkola/oddziału przedszkolnego biorą udział także dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeżeli rodzice ubiegają się o przyjęcie dziecka do oddziału ogólnodostępnego.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na wolne miejsca.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) – tabela nr 1.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone przez Radę Miejską w Jaworznie w Uchwale Nr XXVI/382/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określania kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Jaworzno ‑ tabela nr 2

Wniosek o przyjęcie dziecka wypełnia się elektronicznie – logując się na stronie https://nabordoprzedszkola.pl/jaworzno jeżeli wniosek wypełniony jest za pośrednictwem strony internetowej, automatycznie rejestrowany jest w systemie. Należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru, w wyjątkowych sytuacjach: jeżeli rodzice nie posiadają dostępu do Internetu, co uniemożliwia im złożenie wniosku elektronicznie, mogą wyjątkowo poprosić o pomoc w zalogowaniu i wypełnieniu wniosku elektronicznego przedszkole, które wybiorą jako przedszkole pierwszego wyboru. Upoważniony pracownik przedszkola zakłada rodzicowi konto – na jego adres e-mailowy. Jeżeli rodzic nie ma konta e-mail, to pracownik pomaga mu je założyć. Następnie pracownik na koncie rodzica składa wniosek i go drukuje. Na wydrukowanym wniosku rodzice składają podpisy.

Do wniosku dołącza się odpowiednie oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wyszczególnionych we wniosku. Termin złożenia wniosku – od 30 stycznia 2023 r. do 10 lutego 2023 r.

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdym przedszkolu lub szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, natomiast informacje dotyczące danego Przedszkola można uzyskać bezpośrednio w danym przedszkolu lub na jego stronie internetowej.

Terminy dotyczące przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna, na rok szkolny 2023/2024 określone są w tabeli 3.

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Edukacji tel. 32 61 81 754.

Tabela 1

Kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.)

Lp.KryteriumDokument potwierdzający spełnienie kryteriumLiczba punktów
1.Wielodzietność rodziny kandydataOświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata100
2.Niepełnosprawność kandydataOrzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności100
3.Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydataOrzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych100
4.Niepełnosprawność obojga rodziców kandydataOrzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych100
5.Niepełnosprawność rodzeństwa kandydataOrzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych100
6.Samotne wychowywanie kandydata w rodziniePrawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem100
7.Objęcie kandydata pieczą zastępcząDokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej100

Tabela 2

Kryteria określone w uchwale Nr XXVI/382/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 lutego 2017 r.

Lp.KryteriumDokument potwierdzający spełnienie kryteriumLiczba punktów
1.Rodzeństwo  kandydata przyjęte jest do tego samego przedszkola  na rok szkolny, na który prowadzona jest rekrutacjaOświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) kandydata9
2.Oboje rodzice (opiekunowie prawni) kandydata pracują zawodowo, uczą się w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarcząOświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) kandydata7
3.Samotny rodzic (opiekun prawny) kandydata pracuje zawodowo uczy się w trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarcząOświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) kandydata9
4.Deklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu:
1) 6-7 godzin dziennie
2) 8-10 godzin dziennie
Deklaracja rodziców (opiekunów prawnych) złożona we wniosku o przyjęcie do przedszkola2
3
5.Rodzice (opiekunowie prawni) kandydata korzystali w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających dzień rozpoczęcia rekrutacji do przedszkola ze świadczeń pomocy społecznejOświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) kandydata6

Tabela 3

Dot. ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna oraz określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola miejskiego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2023/2024.

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Składanie potwierdzeń o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym23 stycznia 2023 r. –
29 stycznia 2023 r.
2.Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym30 stycznia 2023 r. – 10 lutego 2023 r.8 maja 2023 r.
– 12 maja 2023 r.
3.Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych27 lutego 2023 r.,
godz. 12.00
16 maja 2023 r.,
godz. 12.00
4.Składanie pisemnych potwierdzeń woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane27 lutego 2023 r. –
6 marca 2023 r.
16 maja 2023 r.
– 19 maja 2023 r.
5.Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych13 marca 2023 r.,
godz. 12.00
22 maja 2023 r.,
godz. 12.00
6.Procedura odwoławczaod 13 marca 2023 r.od 22 maja 2023 r.

Comments are closed.