Aktualności, Edukacja|

23 stycznia 2023 r. rozpocznie się zgłaszanie do klas I szkół podstawowych uczniów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej, natomiast rekrutacja dla dzieci spoza obwodu 7 lutego 2023 r., jeśli dana szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami. Podobnie jak w latach ubiegłych nabór do klas I w szkołach podstawowych w Jaworznie będzie odbywał się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Udostępnienie oferty oraz otwarcie strony internetowej dla rodziców składających zgłoszenie nastąpi w poniedziałek, 23 stycznia 2023 r. o godz. 8:00. Do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestrowania.

Z kolei od 7 lutego 2023 r. od godz. 8:00 zostanie udostępniony program dla rodziców kandydatów spoza obwodu. System pozwala na rekrutację elektroniczną równocześnie do 3 oddziałów klas I wybranych szkół podstawowych w kolejności zgodnej z preferencją.

Rodzice, którzy nie mają możliwości elektronicznego wypełnienia zgłoszenia/wniosku, mogą zgłosić się do szkoły podstawowej pierwszego wyboru, gdzie dyrektor szkoły udzieli im szczegółowych informacji.

Na stronie naboru – http://jaworzno.podstawowe.vnabor.pl zostaną zamieszczone szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz ewentualne bieżące komunikaty związane z rekrutacją.

Prosimy rodziców o zapoznanie się z załączonymi informacjami, które ułatwią poruszanie się w systemie przed dokonaniem ostatecznego wyboru szkół. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Edukacji – tel. 32 618 19 70 lub 32 618 19 72.

Dla rodziców dzieci 6-letnich posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w dniu
1 lutego br. odbędzie się spotkanie dotyczące postępowania w procesie naboru do klas I szkoły podstawowej z udziałem m.in.: Naczelnika Wydziału Edukacji, Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Spotkanie odbędzie się na sali obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 o godzinie 17.30. Zaproszenie na spotkanie przekazane zostało dyrektorom publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta Jaworzna.

Poniżej znajduje się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym uczniów do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna na rok szkolny 2023/2024 oraz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym.

Lp.Rodzaj czynnościTerminy
w postępowaniu
rekrutacyjnym
Terminy
w postępowaniu
uzupełniającym
1.Składanie zgłoszeń przez rodziców dzieci
zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej
23 stycznia 2023 r.
od godz. 8.00
– 6 lutego 2023 r.
do godz. 15.00
——
2.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
7 lutego 2023 r.
od godz. 8.00 –
13 lutego 2023 r.
do godz. 15.00
3 kwietnia 2023 r.
od godz. 8.00 –
7 kwietnia 2023 r.
do godz. 15.00
3.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
20 lutego 2023 r.
godz. 15.00
12 kwietnia 2023 r.
godz. 15.00
4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
7 marca 2023 r.
godz. 9.00
13 kwietnia 2023 r.
godz. 9.00
5.Potwierdzenie przez rodzica kandydata
woli przyjęcia
7 marca 2023 r.
od godz. 9.00 –
10 marca 2023 r.
do godz. 15.00
13 kwietnia 2023 r.
od godz. 9.00 –
14 kwietnia 2023 r.
do godz. 15.00
6.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
14 marca 2023 r.
godz. 9.00
17 kwietnia 2023 r.
godz. 9.00
7.Procedura odwoławczaod 14 marca 2023 r.od 17 kwietnia 2023 r.

Uchwała Nr NR XXVI/383/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna

Lp.KryteriumWartość
kryterium
w punktach
Dokument potwierdzający
spełnienie kryterium
1.

W tym samym obiekcie oświatowym obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata.


10
oświadczenie
rodziców/opiekunów
prawnych kandydata
2.

Droga kandydata do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej

10oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata
3.
W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki lub miejsce pracy rodziców/opiekunów prawnych kandydata znajduje się w obwodzie szkoły.

8
oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata
4.Kandydat uczęszcza do przedszkola w tym samym obiekcie oświatowym lub do oddziału przedszkolnego w danej szkole
.
6oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata
5.
Rodzice/opiekunowie prawni posiadają nieruchomość w
obwodzie szkoły
.
4
oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata

Comments are closed.