Aktualności, Bez kategorii, JOG, Z miasta|

Jaworzno stawia na inwestycje i rozwój miasta dla jego mieszkańców. W 2023 roku realizowane będą trwające obecnie inwestycje, jak przebudowa DK 79 z budową estakady w Byczynie czy przebudowa ul. Katowickiej. Ponadto realizowane będą prace z dofinansowaniami z programów rządowych z Programu Inwestycji Strategicznych. Otrzymane środki w konkursach pozwolą na budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Jaworznickiego Okręgu Gospodarczego. Za 30 mln zł jaworznickie wodociągi będą realizowały zadania rozbudowy sieci i pompowni w mieście. Ponadto utworzone zostanie centrum kulturalno – społecznego wraz z rozbudową budynku straży pożarnej OSP.

W 2023 roku rozpoczyna się również realizacja programu termomodernizacji placówek oświatowych ze środków zewnętrznych oraz budowy placów zabaw przy przedszkolach. Poniżej prezentujemy część z przewidywanych i kontynuowanych w przyszłym roku inwestycji. To nie wszystkie kluczowe zadania z jakimi zmierzy się miasto. Przygotowywane są również projekty, które pozwolą o ubieganie się o środki z Unii Europejskiej. Zapraszamy do zapoznania się z przykładowymi inwestycjami zrealizowanymi w 2022 roku i planowanymi na rok obecny.

Trudne czasy nie zatrzymały działań w mieście, wręcz zmobilizowały nas do poszukiwania nowych możliwości organizacyjnych i finansowych, by zrealizować potrzebne inwestycje. Patrzymy odważnie w przyszłość, chcę, by mieszkańcy nie ucierpieli na zmianach transformacyjnych, jakie zachodzą w przemyśle energetycznym i wydobywczym. Dlatego postawiłem z zespołem współpracowników, jak i Radnymi Rady Miejskiej śmiały cel budowy dużej strefy nowych technologii na terenach poprzemysłowych – czyli Jaworznicki Obszar Gospodarczy. W wieloletnich planach inwestycyjnych są również kolejne przestrzenie zielone i rekreacyjne w mieście. Dosadzanie drzew i krzewów wzdłuż Velostrady, parki kieszonkowe w osiedlach, a także modernizacja Parku w Osiedlu Stałym, mogą mieć swój początek już w tym roku i kontynuowane będą w kolejnych latach wraz z pozyskanymi na te inwestycje środkami zewnętrznymi – mówi Prezydent Miasta Paweł Silbert. – Najważniejsze dla naszego samorządu jest to, by nie wstrzymywać prowadzonych inwestycji i w ramach możliwości prowadzić dalszą modernizację Jaworzna. Stawiamy również na szeroko rozumiany rozwój najmłodszych jaworznian i budowę m.in. przyprzedszkolnych placów zabaw czy rozbudowę centrów społecznych, które spajają lokalne społeczności. Najważniejsze jest jednak zaangażowanie mieszkańców w planowane inwestycje, uczestnictwo w konsultacjach społecznych i wspólne wypracowanie pakietu inwestycji. Dzięki współpracy, możliwa jest realizacja bardzo inspirujących, miejskich projektów.

Jaworznicki Obszar Gospodarczy: budowa infrastruktury

Jaworzno z sukcesem rozpoczęło starania o środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na budowę infrastruktury na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. Dzięki temu do miasta trafiło 100 mln zł na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na JOG-u. Zadanie będzie realizowane w trybie wieloletnim, ważne będzie również pozyskanie środków na kolejne elementy rozbudowy strefy w infrastrukturę.

Jaworznicki Obszar Gospodarczy to strategiczna strefa przemysłowa miasta o wielkości ok. 300 ha. Pozyskane środki pozwolą na rozpoczęcie pierwszego etapu prac na tym obszarze polegających na uzbrojeniu terenu inwestycyjnego w sieć wodociągową i kanalizację, a także gospodarkę wodami deszczowymi. To działania realizowane na potrzeby stworzenia w tym miejscu obszaru gospodarczego, nowych technologii, w którym w przyszłości zatrudnienie może znaleźć nawet 12 tys. pracowników.

Estakada w Byczynie

Do końca 2023 roku będzie trwała realizacja największego i najbardziej wyczekiwanego projektu inwestycyjnego w Jaworznie w ostatnich latach. Według zapisów umowy, przebudowa DK 79 w Jaworznie – Byczynie, wykonywana przez firmę PW BANIMEX Sp. z o.o., ma potrwać do końca 2023 roku. Środki na realizację inwestycji pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa i środków własnych samorządu. Koszt realizacji inwestycji to ponad 38 mln zł, wkład własny Gminy wyniósł ponad 19 mln zł. Dzięki budowie nowego śladu drogi krajowej oraz estakady jako koniecznego elementu dla całego układu komunikacyjnego miasta, a przede wszystkim dla mieszkańców Byczyny, dzielnica ta zupełnie się zmieni.

Budowa wiaduktu w Ciężkowicach

Budowa nowego wiaduktu w Ciężkowicach i całej okolicznej infrastruktury to zdecydowanie jedna z największych inwestycji realizowanych przez spółkę PKP PLK we współpracy z Gminą w Jaworznie. Na placu budowy widać znaczne postępy – nad torami kolejowymi wyrasta nowy przejazd, który będzie służył pieszym, rowerzystom i kierowcom przemierzającym osiedle. Gmina ma również ważny udział w całej inwestycji.

Koszt budowy wiaduktu i przebudowy infrastruktury drogowej to 66,7 mln zł brutto. Na mocy porozumienia zawartego między inwestorem a Jaworznem – Gmina będzie partycypowała w finansowaniu całego projektu, dopłacając kwotę ok. 4 mln zł. Inwestycja jest możliwa również dzięki wsparciu z budżetu Unii Europejskiej. Co ważne, prace w związku z unijnym finansowaniem muszą zakończyć się najpóźniej do końca 2023 roku.

Prawie 30 mln zł na modernizację kanalizacji

Dotacja, w wysokości blisko 28,5 mln zł ze środków rządowych pozwoli na realizację dużego zadania związanego z modernizacją i przebudową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Jaworzna – Faza VII. Wkład własny Gminy wyniesie prawie 1,5 mln złotych. Inwestycja ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców dzielnic Jaworzna, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i składa się z trzech komponentów, m.in. modernizację ujęcia wód podziemnych „Dobra”, budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Cezarówka Dolna czy przebudowy i modernizacji pompowni ścieków Łubowiec wraz z rozbudową i przebudową sieci.

Centrum kulturalno – społeczne i rozbudowa budynku straży pożarnej OSP Ciężkowice

Ponad 5,5 mln złotych przeznaczonych zostanie na utworzenie centrum kulturalno – społecznego wraz z rozbudową budynku straży pożarnej OSP w dzielnicy Ciężkowice. Pozyskane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych środki posłużą zwiększeniu jakości usług kulturalno-społecznych świadczonych dla mieszkańców osiedla Ciężkowice. Utworzenie centrum kulturalno-społecznego wiąże się z przebudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i połączeniem go funkcjonalnie z budynkiem znajdującym się obok remizy, który również podlegać będzie przebudowie i zwiększeniu efektywności energetycznej. Zagospodarowany zostanie także teren wokół obiektów. Kwota dofinansowania ze środków rządowych wynosi 5 mln złotych, ponad 555 tys. zł to wkład własny Gminy.

Inwestycje dla młodych mieszkańców w przedszkolach i szkołach

Blisko 36 mln zł przeznaczone zostało na inwestycje w budowę instalacji OZE (Odnawialnych Źródeł Energii) w 11 placówkach oświatowych w mieście. Środki te pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych. Wkład własny gminy w inwestycje wyniesie blisko 6 mln zł. Zadanie wkrótce się rozpocznie, wykonawcą wybranym w przetargu jest firma RISER Sp. z o.o. Trwają również przygotowania do uzyskania projektów modernizacyjnych dla kolejnych placówek oświatowych, koniecznych do uzyskania finansowania zewnętrznego.

W przyszłym roku, z budżetu miasta Jaworzna, przy pięciu miejskich przedszkolach w Jaworznie zostaną również wybudowane nowoczesne i przyjazne najmłodszym jaworznianom place zabaw. Miasto zdaje sobie sprawę jak ważne dla przedszkolaków są aktywność i miejsca, w których mogą bezpiecznie bawić się na świeżym powietrzu. Dbając o rozwój najmłodszych i dobrą infrastrukturę, Prezydent Miasta Paweł Silbert uruchomił program budowy i modernizacji placów zabaw przy miejskich przedszkolach tam, gdzie do tej pory nie istniała taka infrastruktura lub wymaga doposażenia. Na ten cel w 2023 roku przeznaczymy z budżetu miasta 1,25 mln zł, a w latach 2024-2025 kolejne 1,3 mln zł. Łącznie na cały program przeznaczona zostanie kwota ponad 2,5 mln zł.

Starania o kolejny Klub Senior +

Grupa ludzi

W tym roku w Szczakowej może powstać już trzeci w Jaworznie Klub Senior +. To kolejne miejsce na mapie miasta, w którym jaworzniccy seniorzy będą mogli aktywnie spędzić wolny czas. Dotychczasowe kluby stanowią fundament działań senioralnych prowadzonych w mieście, a ich aktywność i zaangażowanie w działanie wielu grup społecznych jest nieoceniona. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego, jednak dopiero rozstrzygnięcia konkursowe i przetargowe pokażą faktyczne możliwości stworzenia i utrzymania takiego miejsca.

W Jaworznie działają dwa kluby dla osób, które skończyły 60 lat – dotowane ze środków z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Klub Senior + przy ul. Matejki od 2018 roku oraz Klub Senior + w Pawilonie Słoneczna od 2020 roku. Na budowę obu tych miejsc Gmina pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Inwestycje w 2022 roku – jak było…

Sosina coraz piękniejsza

fot. MCKiS Jaworzno

Do inwestycji zrealizowanych w 2022 roku należy rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu Sosina – budowa kąpieliska miejskiego. Na ten tel przeznaczono ponad 33 mln zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło ponad 20,5 mln zł. Na terenie Sosiny powstało kąpielisko otwarte wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zostały wykonane także między innymi: podesty pływające, stanowiska dla ratowników, toalety dla osób niepełnosprawnych i matek z dziećmi, natryski, ciągi piesze, schody terenowe z platformą dla osób niepełnosprawnych, oświetlenie podestów, ławki, kosze na odpadki z segregacją. Obszar Ośrodka otrzymał w bieżącym roku nagrodę jako Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego.

Pozostałe tereny gminne o charakterze rekreacyjnym, zarządzane przez Miejskie Centrum Kultury i Sportu objęte zostaną projektem zagospodarowania przestrzennego z wskazaniem docelowych, przyszłych inwestycji.

Przebudowa miejskich dróg

Ulica Martyniaków

Ukończonym w 2022 r. projektem jest również przebudowa ulicy Martyniaków w Jaworznie – na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Wojska Polskiego. W ramach prac zmodernizowano sieci kolidujące z inwestycją oraz sieci kanalizacji deszczowej, skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego oraz z ul. Moniuszki, jezdnię wraz z konstrukcją, wykonano również zatoki i perony autobusowe, zjazdy, chodniki i ścieżki rowerowe. Zainstalowano doświetlenia przejść dla pieszych, zamontowano wiaty przystankowe, wprowadzono pionową i poziomą organizację ruchu.

Modernizacja ul. Tuwima

Zadanie polegało na przebudowie infrastruktury drogowej ul. Tuwima w Jaworznie – na odcinku od skrzyżowania z ul. Matejki do skrzyżowania z ul. Chopina, w tym jezdni, chodnika, miejsc postojowych, ciągu pieszego ze schodami terenowymi wraz z ich odwodnieniem oraz usunięciem kolizji z sieciami i przebudowie oświetlenia ulicznego. Całkowita wartość tej inwestycji to ponad 2,8 mln zł. Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu ze środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie nieco ponad 1,3 mln zł.

Biblioteka przyszłości

W 2022 roku Miejska Biblioteka Publiczna pozyskała, w ramach konkursów grantowych i fundraisingu – znaczne środki finansowe w łącznej kwocie ponad 600 tys. zł m.in. na modernizację infrastruktury Biblioteki Głównej czy zakup zbiorów. W ramach realizowanego projektu „Biblioteka Innowacji” do dyspozycji mieszkańców oddany został książkomat i totem informacyjny. Biblioteka usprawni swoje prace digitalizacyjne za sprawą skanera planetarnego, wsparciem dla jej działalności będzie również nowy serwer oraz studio streamingowe. Modernizacji ulegną również intensywnie użytkowane pomieszczenia głównej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej. Pojawią się nowe czytelnie dla dzieci, młodzieży i seniorów.

Książkomat - urządzenie ze skrytkami do oddawania i wypożyczania książek

W 2023 roku pozyskano środki w wysokości ponad 1,5 mln złotych na dwa projekty – Biblioteka innowacji – przyjazne miejsce blisko mieszkańców. Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie oraz Biblioteka dla Wszystkich. Równi, różni, ważni! Dodatkowe 1,3 mln złotych na ten cel przeznaczyła Gmina.

SOWA w GEOsferze

W kwietniu 2022 r. w Ośrodku Edukacji Ekologiczno-Geologicznej „GEOsfera” otwarte zostało minicentrum nauki „SOWA – Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” – projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki realizowanego przy udziale Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. W jego ramach w 32 miastach w całej Polsce, w tym w Jaworznie, powstały minicentra nauki, do których przenoszone są doświadczenia edukacyjne i wystawiennicze warszawskiego „Kopernika”.”SOWA” to wystawa składająca się z eksponatów prezentujących zjawiska związane z różnymi dziedzinami nauki oraz przestrzeń swobodnego eksperymentowania, w której odbywają się różnorodne zajęcia.

Jaworznickie Laboratorium Biznesu

W Pawilonie Słoneczna na Podwalu, otwarto innowacyjną przestrzeń dla jaworznickich przedsiębiorców stworzoną przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie – Jaworznickie Laboratorium Biznesu. Jaworznickie Laboratorium Biznesu poprzez wsparcie eksperckie i udostępnienie przestrzeni co-workingowej zachęca do rozwoju przedsiębiorczości w mieście. Składa się z trzech stref: co-workingowej z przestrzenią do spokojnej pracy, strefy kreatywnej oraz informacyjnej. Korzystać z niego będą mogli zarówno uczniowie, u których rozbudzana będzie przedsiębiorczość, jak i lokalni przedsiębiorcy. Korzystnie z tego miejsca jest bezpłatne.

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie wygrał konkurs prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii, na wdrożenie projektu pilotażowego i otrzymał na ten cel niemal 1,5 miliona złotych.

Comments are closed.