Aktualności, Z miasta|

W związku z zakończeniem 10 grudnia 2022 r. czasu na realizację inwestycji przebudowy ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Kolejowej do ronda przy ul. 11 listopada, Gmina przystąpi do egzekwowania konsekwencji wynikających z zapisów umownych wobec wykonawcy firmy HUCZ Sp. z o.o. Ponadto we względu na wznowienie prac nastąpią zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej na tym odcinku.

Widok remontowanej ulicy Grunwaldzkiej

Firma HUCZ Sp. z o.o. zadeklarowała zakończenie robót do końca pierwszego kwartału 2023 r. Inspektorzy nadzorujący budowę przekazali uwagi oraz dokumentację fotograficzną wykonawcy celem zrealizowania w deklarowanym terminie rozpoczętej przez firmę inwestycji.

Wykonawca do tej pory przeprowadził prace przebudowy kanalizacji ogólnospławnej od ronda przy ul. 11 Listopada w kierunku ul. Kolejowej śladem ul. Grunwaldzkiej. Prowadzone są też prace związane z odtworzeniem nawierzchni jezdni, budową chodników, zjazdów i ścieżek rowerowych. Przebudowane zostaną również przejścia dla pieszych, zatoki i przystanki autobusowe oraz geometria skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Kolejową.

Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej

W związku ze wznowieniem prac na wydzielonych odcinkach ul. Grunwaldzkiej, celem zapewnienia funkcjonowania komunikacji miejskiej, nastąpią zmiany w lokalizacji dotychczasowych przystanków i przeniesieniu ich w miejsca poza zakresem prowadzonych robót. Szczegółowe informacje dotyczące kursów i lokalizacji przystanków komunikacji miejskiej dostępne będą na www.mzdim.jaworzno.pl oraz www.pkm.jaworzno.pl.

Założeniem projektu jest budowa jednostronnych ciągów rowerowych w obydwu kierunkach ulicy. Ciągi te mają połączyć istniejące ścieżki rowerowe na rondzie przy ul. 11 Listopada z Velostradą. W zakresie zadania jest także m.in. budowa sieci podziemnych, przebudowa jezdni, chodników i wjazdów oraz zatok autobusowych, które – po modernizacji – będą zapewniały pasażerom komunikacji miejskiej większy komfort wsiadania i wysiadania z nowych przystanków autobusowych. Zmianie ulegnie także geometria skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z Kolejową.

Ważne! Wykonawca robót jest zobowiązany do utrzymania ciągłości ruchu na tej ulicy oraz zapewnienia dojazdu mieszkańcom do posesji.

Więcej informacji na temat realizowanej inwestycji można uzyskać w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu (telefon: 32 61 81 711 lub mail: inwestycje@um.jaworzno.pl).

Comments are closed.