Aktualności, Biznes, Podatki|

image_print

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej radni podjęli uchwały dotyczące stawek podatków lokalnych w 2023 roku. Podobnie jak w większości miast w Polsce, także i w Jaworznie przyszłoroczne stawki będą wyższe od dotychczas obowiązujących, zgodnie z komunikatem Ministra Finansów na 2023 rok.

Wzrost stawek związany jest przede wszystkim z rosnącą inflacją, co przekłada się w znaczny sposób na kondycję finansową gminy. Zanotowano spadek dochodów przy jednoczesnym wzroście wydatków, w szczególności na rosnące ceny energii i usług ze względu na wzrost płacy minimalnej. Pod koniec lipca 2022 r. minister finansów poinformował o nowych maksymalnych stawkach, m.in. tych dotyczących podatku od nieruchomości. Skorzystanie z mechanizmu wyrównawczego, indeksującego stawki podatku o poziom inflacji pozwoli na częściowe zrekompensowanie kosztów wzrastających wydatków gminy na skutek obecnej sytuacji rynkowej, których dynamika jest większa niż możliwa dynamika po stronie dochodów.

Radni otrzymali już projekt uchwały budżetowej na 2023 rok i zapewne po jego przeanalizowaniu wiedzą, że planujemy budżet rozwojowy. W przeciwieństwie do wielu okolicznych miast, nie jest to budżet istotnych ograniczeń. Nie dokonujemy także wielu radykalnych cięć, staramy się sprostać wyzwaniom, mimo iż mamy świadomość tego, że rok zapowiada się bardzo trudny – mówił podczas dzisiejszej sesji prezydent Paweł Silbert. – Wzrost wydatków bieżących spowodowany najpierw następstwami pandemii, później wojną na Ukrainie i występującą inflacją, a równocześnie bardzo radykalnie rosnącymi wydatkami bieżącymi, wielu samorządom odcina możliwości planowania budżetów rozwojowych – nasz taki nie jest.

Żeby można było zrealizować ten ambitny plan, trzeba zmierzyć się z wyzwaniami i trudnościami, a tych będzie po drodze sporo. Jednym z wyzwań jest zgromadzenie takich ilości środków w dochodach gminy, aby skutecznie zrealizować wszystkie wydatki.

W związku z tym planujemy – i mam nadzieję, że radni i mieszkańcy to zrozumieją, podobnie jak zrozumiała to Jaworznicka Izba Gospodarcza – utrzymanie stawek podatkowych na maksymalnych poziomach, podobnie zresztą jak większość gmin w województwie śląskim. Takie też stanowisko przyjął Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Jeżeli zestawimy wpływy, wydatki i plany przyszłoroczne to utrzymanie stawek na maksymalnych poziomach wydaje się bardzo uzasadnione i oczekiwane – wyjaśnia prezydent Paweł Silbert. – Wiem, że wzrost podatków budzi emocje, ale gdybyśmy na to spojrzeli bez emocji, tylko w kategorii liczb i faktów – to wzrost podatków na przyszły rok dotknie gospodarstwa domowe w stopniu minimalnym. Dotyczy to również firm.

Podczas dyskusji na sesji poruszono sytuację jaworznickich przedsiębiorstw. Z oficjalnych danych CEiDG wynika, że od początku 2022 roku do 31 października 2022 r. zamknięto 143 działalności gospodarcze, w tym samym okresie powstały144 nowe firmy. Prezydent Paweł Silbert podkreślał dobrą i konstruktywną współpracę z Jaworznicką Izbą Gospodarczą, również w zakresie przyszłych działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, zwracając uwagę, że podatki lokalne nie stanowią głównego obciążenia finansowego dla firm.

Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, do którego to związku należy miasto Jaworzno, biorąc pod uwagę aktualną sytuację finansową miast, 9 września 2022 r. zarekomendował wszystkim samorządom województwa śląskiego konieczność przyjęcia do projektów budżetów miast na rok 2023 maksymalnych stawek podatku od nieruchomości we wszystkich obszarach (kategoriach budynku/mieszkania lub gruntu objętych opodatkowaniem).

Po głębokiej analizie przyszłorocznego budżetu miasta, mając na uwadze rozwój, stabilność, różnego rodzaju prognozy i uszczuplenia, zostały zaproponowane nowe stawki podatków na 2023 rok – tłumaczy Magdalena Mistarz, naczelnik Wydziału Budżetowo-Finasowego. – W obecnej sytuacji gospodarczej kraju, dynamicznie zmieniających się stóp procentowych, wzrostu cen m.in. energii, co niestety przekłada się na każdą sferę miasta i uszczupleniem dochodów miasta, w wyniku zmieniających się przepisów prawa, priorytetem jest stabilność miejskich finansów, z jednoczesnym staraniem o utrzymanie dotychczasowego poziomu usług dla mieszkańców.

Podstawową opłatą, którą płacimy na rzecz gminy jest podatek od gruntów oraz budynków. Obecnie stawka np. za metr kwadratowy mieszkania wynosi 89 groszy. W 2023 r. będzie o 11 groszy wyższa. Oznacza to, że właściciel mieszkania o powierzchni 50 mkw zapłaci w przyszłym roku 50 zł podatku czyli o 5,50 zł więcej niż dotychczas.

Dla właściciela 200-metrowego domu położonego na działce o powierzchni tysiąca metrów kwadratowych oznacza to konieczność zapłaty podatku w wysokości 810 zł, czyli o 92 zł więcej niż w tym roku, co w przeliczeniu na kwartał daje o 23 zł więcej.

Nieco wyższe podatki od budynków zapłacą też przedsiębiorcy prowadzący w nich działalność gospodarczą. Dla przykładu miesięczna rata podatku za budynek o powierzchni 100 mkw. przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej na działce o powierzchni 300 mkw. wzrośnie o około 343 zł rocznie.

Wzrosną także stawki podatku rolnego i leśnego oraz od środków transportowych.

Na aktualizację stawek podatków zdecydowały się niemal wszystkie polskie miasta.

Obowiązujące ulgi w podatkach lokalnych

Mieszkańcy mogą skorzystać z 10-letniego okresu zwolnienia z podatku od nieruchomości, na której wybudują swój dom. Zwolnienie przysługuje każdemu, kto wybuduje nowy budynek mieszkalny jednorodzinny tj. budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 200 m², służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych. Uwaga! Zwolnienie nie obejmuje budynków mieszkalnych jednorodzinnych zajętych w całości lub części na prowadzenie działalności gospodarczej. Zwolnienie przysługuje na okres 10 lat począwszy od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ostatecznym wykończeniem. Dotychczas z ulgi skorzystało 808 mieszkańców.

Comments are closed.