Aktualności, Z miasta|

Do piątku, 2 grudnia 2022 r., organizacje pozarządowe z Jaworzna mogą zgłaszać swoich kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Rada jest organem konsultacyjno – opiniodawczym, a jej kadencja trwa trzy lata.

Ręka wspierająca ludzi stojących i trzymających się za ręce
fot. Fotolia.com

Do zadań Rady należy w szczególności:
• współpraca w przygotowaniu projektu programu współpracy Gminy z organizacjami,
• opiniowanie projektów strategii rozwoju Gminy,
• tworzenie zespołów działających przy Radzie,
• opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego,
• wyrażanie opinii w sprawach dotyczących obszarów realizacji zadań publicznych,
• udzielanie pomocy w przypadku sporów,
• inicjowanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi,
• konsultowanie treści ogłoszeń konkursowych,
• występowanie do Prezydenta z inicjatywami w zakresie działań w sferze pożytku publicznego.

Zgłoszenie kandydatów do Rady następuje poprzez poprawne wypełnienie karty zgłoszeniowej kandydata w Jaworznie wraz z oświadczeniem oraz upoważnieniem Zarządu.

Ponadto kandydat na członka Rady winien:
1) być członkiem organizacji zgłaszającej jego kandydaturę,
2) korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
3) być osobą nie karaną,
4) wyrazić zgodę na kandydowanie.

Kompletne wnioski należy składać w terminie do dnia 2 grudnia 2022 roku do godz. 14:00 na adres:

Urząd Miejski w Jaworznie
Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej
Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Plac Górników 5
43-600 Jaworzno

1. Za datę zgłoszenia, rozumie się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

2. Wnioski niekompletne i złożone po terminie, pozostaną bez rozpatrzenia.

3. Informacje dotyczące naboru, można uzyskać w Referacie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Wydziale Współpracy Społecznej i Gospodarczej, ul. Plac Górników 5, pok. 108, tel. 61 81 780 lub na stronie internetowej.


Prace nad powołaniem Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego rozpoczęły się na początku 2014 r., kiedy to wystartował cykl spotkań roboczych z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, podczas których wypracowywano wspólnie zapisy projektu uchwały w tej sprawie. Po okresie negocjacji i przygotowań, ostatecznie dokument dotyczący powołania nowego organu został przyjęty przez Radę Miejską 28 maja 2015 r., a we wrześniu 2015 r. ogłoszony został nabór na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się 28 stycznia 2016 r.

Comments are closed.