Aktualności, Z miasta|

image_print

We wtorek, 25 października 2022 r. o godz. 9.00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku spotkania znalazło się 15 punktów. Sesję będzie można oglądać „na żywo” na miejskiej stronie internetowej.

Pełna lista spraw, którymi na najbliższej sesji zajmą się Radni, przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych i pracowników samorządowych, określonych w ustawie o samorządzie gminnym.
 4. Informacja o stanie realizacji przez Gminę Miasta Jaworzna zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminów ósmoklasisty, maturalnych i egzaminów zawodowych oraz wynikach nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2021-2022.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 r. miasta Jaworzna.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2022-2036.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Jaworznie na lata 2022-2030.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Jaworzna.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wysokości opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2023.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie opłat za korzystanie z rowerów w ramach systemu Jaworznickiego Roweru Miejskiego.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.
 13. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 14. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.
 15. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.

Projekty uchwał do pobrania:

Comments are closed.