Aktualności, Z miasta|

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. informuje, że rozpoczyna etap budowy gazociągu wysokiego ciśnienia Oświęcim – Tworzeń. Generalnym Wykonawcą Robót Budowlanych jest firma JT S.A. z siedzibą w Warszawie.

Kontakt:
JT S.A.
Biuro Budowy Gazociągu
ul. Karola Olszewskiego 22 (II piętro), 43-600 Jaworzno
tel. +48 606 124 656
pstafiej@jtsa.pl

Wszyscy właściciele i użytkownicy wieczyści, których działki znajdują się w pasie montażowym zgodnie z wydaną decyzją lokalizacyjną, otrzymają pisemne zawiadomienia od Wykonawcy Robót o terminie rozpoczęcia prac budowlanych. Zawiadomienia będą kierowane pod adresy uwidocznione w katastrze nieruchomości prowadzonym przez właściwe starostwo powiatowe. W zawiadomieniu zostanie podany termin spotkania z właścicielem na terenie danej działki w celu komisyjnego opisu stanu jej zagospodarowania przed budową. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu, a następnie do protokolarnego przekazania nieruchomości właścicielowi nieruchomości.

Protokół sporządzony podczas komisyjnego opisu stanu zagospodarowania działki przed i po budowie, będzie stanowił część dokumentacji w postępowaniu odszkodowawczym prowadzonym przez właściwego terytorialnie wojewodę. Wysokość odszkodowania zostanie określona w indywidualnej decyzji administracyjnej wojewody, w oparciu o wycenę sporządzoną przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego.

Komisyjne spisanie protokołów przed rozpoczęciem budowy będzie poprzedzone geodezyjnym wytyczeniem i oznaczeniem w terenie przebiegu trasy gazociągu oraz granic pasa montażowego.

Więcej informacji o inwestycji:
https://www.gaz-system.pl/pl/system-przesylowy/inwestycje/pozostale-inwestycje-kluczowe/oswiecim-tworzen.html

Do pobrania:

Comments are closed.