Aktualności, Z miasta|

image_print

W czwartek, 29 września 2022 r. o godz. 9.00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku spotkania znalazło się 15 punktów. Sesję będzie można oglądać „na żywo” na miejskiej stronie internetowej.

Pełna lista spraw, którymi na najbliższej sesji zajmą się Radni, przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Jaworzna za I półrocze 2022 roku.
 4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2022-2036, w tym o przebiegu realizacji przyjętych przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2022 roku.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu.
 6. Wybory uzupełniające ławników do Sądu Okręgowego w Sosnowcu na kadencję 2020-2023.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 r. miasta Jaworzna.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2022-2036.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz dziennymi opiekunami, działającymi na terenie miasta Jaworzna.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych, dla których Gmina Miasta Jaworzna jest organem prowadzącym.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Jaworzna do roku 2030”.
 13. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 14. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.
 15. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.

Projekty uchwał do pobrania:

Comments are closed.