Aktualności, Zdrowie|

Jaworzniccy radni jednogłośnie zdecydowali o przyznaniu dyplomu honorowego “Za zasługi dla miasta Jaworzna” Pani Annie Grelowskiej – prezes Oddziału Rejonowego PCK w Jaworznie, a także inicjatorce i promotorce w naszym mieście wielu działań na rzecz zdrowia i zdrowego stylu życia. Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej Pani Anna odebrała z rąk Prezydenta Miasta Jaworzna Pawła Silberta, Zastępcy Prezydenta Miasta Łukasza Kolarczyka oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Tadeusza Kaczmarka, okolicznościowy dyplom oraz kwiaty.

Przemawiająca kobieta
Anna Grelowaska – Zasłużona dla Miasta Jaworzna

Pani Anna Grelowska urodziła się w Jaworznie. Po ukończeniu Liceum Medycznego podjęła pracę zawodową w oddziale noworodków Szpitala Miejskiego w Jaworznie. W 1983 r. objęła stanowisko przełożonej pielęgniarek Szpitala Miejskiego w Jaworznie. W 1991 r., pełniąc obowiązki naczelnej pielęgniarki ZOZ, zaangażowała się w sprawy reformy ochrony zdrowia. Była członkiem Zespołu Doradczego Pielęgniarki Wojewódzkiej. Jako radna Rady Miejskiej, brała udział w tworzeniu Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Pani Anna Grelowska w 1992 r. wygrała konkurs na naczelną pielęgniarkę Miasta Jaworzna i w 1993 r. rozpoczęła pracę w Urzędzie Miejskim w Jaworznie, gdzie pracowała do 2009 r. W 1992 r., z inicjatywy naczelnego lekarza miasta dr Ryszarda Sobieraja i naczelnej pielęgniarki – Pani Anny Grelowskiej, Jaworzno, jako jedno z pierwszych miast w Polsce przystąpiło do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich. W latach 1997 – 2002 pełniła funkcję pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wiedzę i doświadczenie zawodowe przekazuje organizując, przy współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Kadr Medycznych, liczne kursy doskonalące i kwalifikacyjne dla kadry kierowniczej pielęgniarek i położnych oraz pielęgniarek środowiskowych. Jest wykładowcą na kursach zawodowych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, autorką wielu opracowań naukowych i historycznych z zakresu pielęgniarstwa oraz uczestniczką kongresów i konferencji naukowych. W latach 1993 – 2001 ukończyła szereg szkół i kursów, systematycznie podnosząc kwalifikacje zawodowe. Pani Anna Grelowska działa czynnie, od 1973 r., w Polskim Towarzystwie Pielęgniarskim, gdzie na przestrzeni lat pełniła wiele funkcji. Brała udział w tworzeniu samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych. Przez pierwszą kadencję była członkiem Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

Od 2009 r. pełni społeczną funkcję prezesa Oddziału Rejonowego PCK w Jaworznie. Przez trzy kolejne kadencje, do 2020 r., była równocześnie członkiem Zarządu Oddziału Okręgowego PCK w Katowicach. Jest organizatorem corocznych akademii z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa, przygotowuje wnioski na odznaczenia państwowe, resortowe i honorowe. W realizacji zadań z zakresu promocji zdrowia organizuje corocznie etapy szkolne i rejonowe Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK dla drużyn szkół ponadpodstawowych. Jest członkiem komisji konkursowych na szczeblu okręgowym. W klubach sportowych realizuje program profilaktyczny „Podaj dłoń”. Wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, realizuje programy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz profilaktyki zdrowotnej, tj.: program „Uwierz w siebie” oraz programy w ramach klubu integracji społecznej. Od 2014 r. realizuje w Polskim Czerwonym Krzyżu program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności.

Pani Anna Grelowska, za pracę w Polskim Czerwonym Krzyżu, została uhonorowana wieloma medalami i odznakami. Posiada wiele odznaczeń honorowych i wyróżnień organizacji, z którymi współpracowała i współpracuje nadal.

Działania Pani Anny Grelowskiej, na polu szeroko rozumianej promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, zaangażowanie w szereg inicjatyw i współpraca z różnymi organizacjami oraz wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka wymagającego wparcia i pomocy sprawiają, iż Pani Anna Grelowska zasługuje na szacunek, uznanie i wyróżnienie. Nadanie dyplomu honorowego „Za zasługi dla miasta Jaworzna” jest więc symbolicznym podziękowaniem za dotychczasową działalność.

Comments are closed.