Aktualności, Z miasta|

image_print

Na początku czerwca 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Jaworznie odbędą się przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych przy ul. kpt. Karola Pniaka i ul. Drogowców.

Nieruchomość mieszkalna przy ul. kpt. Karola Pniaka

Przedmiot przetargu: Niezabudowana działka, oznaczona geodezyjnie nr 3783 w obr. 90 m. Jaworzna, (przed modernizacją ewidencji nr 174 obr. 89), o pow. 0,1284 ha, o użytku „Bp” (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy), objęta księgą wieczystą nr KA1J/00016040/8, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi (netto): 130 900,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy dziewięćset złotych 00/100). Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Termin i miejsce przetargu: 2 czerwca 2022 r., godz. 11:00 sala 045 B Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33.

Wadium warunkujące udział w przetargu, w pieniądzu, w wysokości 13 090,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy dziewięćdziesiąt złotych 00/100) wnieść należy w terminie do 26 maja 2022 r., przelewem na rachunek bankowy.

Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Nr 51 1030 1159 0000 0000 9206 6029 SUMY DEPOZYTOWE, z dopiskiem „Przetarg – nieruchomość obejmująca działkę nr 3783 w obrębie 90 m. Jaworzna”.

Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Nieruchomość mieszkalna przy ul. Drogowców

Żółty budynek

Przedmiot przetargu: Cztery samodzielne lokale mieszkalne znajdujące się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Jaworznie przy ul. Drogowców 4, posadowionym na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 2923, o użytku „B”, o pow. 0,1347 ha, w obr. 165 (przed modernizacją ewidencji nr 157/1 w obr. 215), stanowiącej własność Skarbu Państwa, objętej księgą wieczystą nr KA1J/00046244/7, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie Wydziale V Ksiąg Wieczystych. Do każdego z lokali mieszkalnych zalicza się udział w częściach wspólnych budynku mieszkalnego, pomieszczenia przynależne t. j. piwnice i komórki oraz udział w prawie własności przedmiotowej działki.

Ceny wywoławcze poszczególnych lokali mieszkalnych wraz z udziałem w częściach wspólnych
budynku mieszkalnego, pomieszczeń przynależnych oraz udziału w prawie własności działki (netto):

  • Lokal nr 1: 166 640,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści złotych 00/100).
  • Lokal nr 2: 170 040,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy czterdzieści złotych 00/100).
  • Lokal nr 3: 171 440,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści złotych 00/100).
  • Lokal nr 4: 162 240,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści złotych 00/100).

Do cen uzyskanych w przetargach nie zostanie doliczony podatek od towarów i usług – Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 685 z późn. zm.)

Termin i miejsce przetargu: 01 czerwca 2022 r., od godz. 11.00 sala 045 Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33. Wadium warunkujące udział w przetargu, w pieniądzu, w wysokości:

  • Lokal nr 1: 16 700 zł (słownie: szesnaście tysięcy siedemset złotych 00/100)
  • Lokal nr 2: 17 000 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100)
  • Lokal nr 3: 17 200 zł (słownie: siedemnaście tysięcy dwieście złotych 00/100)
  • Lokal nr 4: 16 300 zł (słownie: szesnaście tysięcy trzysta złotych 00/100)

Wnieść należy w terminie do 25 maja 2022 r., przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego
w Jaworznie, prowadzonym w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Nr 51 1030 1159 0000 0000 92066029 SUMY DEPOZYTOWE, z dopiskiem „Przetarg – Lokal nr ……, wraz z udziałem w działce nr 2923 w obr. 165 m. Jaworzna”.(należy wpisać nr lokalu, którego dotyczy wadium)

Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Comments are closed.