Aktualności|

Pomimo, że obowiązująca ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości oraz zarządców terenu obowiązek dbania o czystość i porządek na terenie nieruchomości, to proceder nieustannie powstających nowych wysypisk śmieci istnieje nadal i stanowi problem, nie tylko w naszym mieście.

Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna zostały określone w załączniku nr 1 do uchwały Nr XXIII/309/2020 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 6332).

Zgodnie z ustawą o odpadach, posiadacz odpadów jest obowiązany do ich niezwłocznego usunięcia z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.

Uwaga! Zgodnie z przepisami, w przypadku, gdy nie uda się odnaleźć podmiotu, który zdeponował nielegalnie odpady, obowiązek usunięcia odpadów spoczywa więc na właścicielu nieruchomości, który musi ponieść całkowity koszt ich utylizacji.

Dzikie wysypiska to nielegalne miejsca składowania odpadów w miejscach, które są do tego nieprzeznaczone i niezabezpieczone, co może powodować skażenie gleby i wody. Stanowią siedlisko bakterii oraz stwarzają warunki dla rozwoju much, komarów i szczurów, są także źródłem nieprzyjemnych zapachów.

Pamiętajmy, że odpady można bezpłatnie oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się przy ul. Górnośląskiej 39 w Jaworznie, telefon: (32) 745 10 72.

Godziny działania PSZOK:
od maja do września

  • poniedziałek od 12:00 do 20:00
  • wtorek – piątek od 9:00 do 20:00
  • sobota od 8:00 do 14:00

od października do kwietnia

  • poniedziałek od 10:30 do 18:30
  • wtorek – piątek od 9:00 do 18:30
  • sobota od 8:00 do 14:00

Osobie, która nielegalnie pozbywa się odpadów grozi administracyjny nakaz ich usunięcia, ponadto tego typu zachowanie jest sankcjonowane przez prawo stanowiąc – w zależności od skali i rodzaju zjawiska – wykroczenie bądź nawet przestępstwo.

Jeżeli jesteś świadkiem nielegalnego pozbywania się odpadów i zaśmiecania naszego miasta nie bądź obojętny i powiadom Straż Miejską w Jaworznie telefon alarmowy 986 lub Policję telefon alarmowy 112.

Comments are closed.