Sprostowania i wyjaśnienia|

Działając w imieniu Gminy Miasta Jaworzna, w związku z opublikowaniem w dniu 23 marca 2022 r. w Tygodniku Lokalnym „Co Tydzień” artykułu zatytułowanego Wojewoda Śląski unieważnia plan zagospodarowania przestrzennego „Niedzieliska II”, zawiadamiam, że w artykule tym zostały zawarte niezgodne z prawdą informacje.

W związku z tym na podstawie art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1914 z późn. zm.) wnoszę o zamieszczenie sprostowania o następującej treści:

W artykule zatytułowanym: Wojewoda Śląski unieważnia plan zagospodarowania przestrzennego „Niedzieliska II”, opublikowanym w dniu 23 marca 2022 roku w Tygodniku Lokalnym „Co Tydzień” zostały zawarte niezgodne z prawdą informacje jakoby uchwalony 10 lutego 2022 roku miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Niedzieliska II” został uchylony w całości przez Wojewodę.

W rzeczywistości Wojewoda zakwestionował i uchylił jedynie zapisy dotyczące ograniczeń w stosowaniu paliw stałych, gdyż jest to kompetencja należąca do uprawnień sejmiku śląskiego obejmująca ochronę powietrza. Wojewoda nie zgodził się także z zaproponowaną formą ochrony przyszłej zabudowy przed nową eksploatacją węgla kamiennego.

W pozostałej części miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Niedzieliska II” nie został zakwestionowany, został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 15 lutego 2022 roku pod pozycją 978 i w związku z tym wszedł w życie i jest już obowiązującym aktem prawa miejscowego.

Paweł Silbert
Prezydent Miasta Jaworzna

Comments are closed.