Aktualności, Bezpieczeństwo, Z miasta|

Od środy, 6 kwietnia do wtorku, 26 kwietnia 2022 r. na terenie miasta Jaworzna przeprowadzona będzie kwalifikacja wojskowa. Weryfikacją objęci są głównie mężczyźni, którzy w tym roku kończą 19 lat – rocznik 2003. Przed komisją powinni się także stawić m.in. panowie w wieku od 20 do 24 lat, którzy nie poddali się wcześniej kwalifikacji, a także kobiety urodzone w latach 1998-2003, posiadające umiejętności przydatne do czynnej służby wojskowej.

Sprzęt wosjkowy
Kwalifikacja wojskowa 2022

Czas i miejsce kwalifikacji: 6 kwietnia – 26 kwietnia 2022 r., ul. Inwalidów Wojennych 5. Od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:00 -13:00.

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej dotyczy:

1) mężczyzn urodzonych w 2003 r.;
2) mężczyzn urodzonych w latach 1998-2002, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osób urodzonych w latach 2001-2002, które:
a. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4) kobiet urodzonych w latach 1998-2003, posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiet pobierających naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będących studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 944);
5) osób które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Niezależnie od obwieszczenia Wojewody Śląskiego o kwalifikacji wojskowej z dnia 21 marca 2022 r., każda osoba podlegająca stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej w 2022 r. otrzyma od Prezydenta Miasta imienne wezwanie, w którym określone będą: dokładny termin i miejsce stawienia, jakie dokumenty ze sobą zabrać, a także będzie wskazana godzina stawienia się.

Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, posiadaną dokumentację medyczną, aktualną fotografię o wymiarach 35 mm x 40 mm (bez nakrycia głowy), a także dokumenty potwierdzające wykształcenie lub posiadane kwalifikacje zawodowe albo zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki.

Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz kolejny, zabierają ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość; dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 (lub 24) miesięcy oraz książeczkę wojskową.

Jeżeli osoba wzywana, nie może stawić się w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, jest zobowiązana zawiadomić o tym fakcie – nr tel. 32 618 17 21 lub 32 618 15 25 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego lub drogą elektroniczną adres mail: so-el.@um.jaworzno.pl najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji wojskowej i wyjaśnić przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w wyznaczonym terminie. Wtedy też wyznaczony zostanie nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku w określonym terminie i miejscu, są zobowiązane uczynić to niezwłocznie po ustaniu przeszkody, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia. Natomiast, po jego upływie osoby takie zobowiązane są do zgłoszenia się do wojskowej komendy uzupełnień, właściwej ze względu na miejsce pobytu stałego (zameldowania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia pięćdziesięciu pięciu lat życia, a w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny do ukończenia sześćdziesięciu lat życia.

Comments are closed.