Projekty i programy|

Loga funduszy Unii Europejskiej oraz flaga biało-czerwona

Parki są jednymi z najważniejszych typów przestrzeni publicznych w ośrodkach miejskich, szczególnie w miejscach intensywnie zurbanizowanych i zabudowanych budownictwem wielorodzinnym. Umożliwiają wytchnienie od miejskiego zgiełku.

Park, poza oczywistymi walorami przyrodniczymi, powinien być dostępnym miejscem spotkań z innymi ludźmi i dawać możliwość zaspokajania innych potrzeb, jak np. odpoczynku, sportu, rekreacji, zabawy.

Park Podłęże to przestrzeń niewątpliwie ważna dla mieszkańców najbliższego osiedla, ale pewne jego funkcje, a także fakt, że jest położony w pobliżu centralnej części miasta sprawiają, że posiada on znaczenie ponadlokalne. Dlatego też jest to przestrzeń, która powinna być atrakcyjna i spełniać potrzeby miasta Jaworzna, a szczególnie Osiedla Podłęże.

W ramach przedsięwzięcia planowane jest przeprowadzenie następujących prac:

 • Gospodarka istniejącą zielenią – wycinka drzew i krzewów w złym stanie fitosanitarnym, inwazyjnych oraz kolidujących z planowanym zagospodarowaniem,
 • Realizacja układu nasadzeń roślinnych, w tym sadzenie traw ozdobnych, pnączy, łąki kwietnej, drzew, krzewów i bylin,
 • Roboty rozbiórkowe nawierzchni i elementów zagospodarowania,
 • Demontaż istniejącego oświetlenia i realizacja nowych elementów oświetlenia LED,
 • Realizacja systemu monitoringu,
 • Budowa sieci kablowych – doprowadzenie energii do nowych obiektów,
 • Realizacja nowych nawierzchni,
 • Budowa schodów w północnej, środkowej i południowej części Parku,
 • Budowa fontanny przy głównym wejściu,
 • Realizacja elementów małej architektury,
 • Wykonanie ogrodzenia Parku,
 • Prace wodno-kanalizacyjne.

W ramach przedsięwzięcia nastąpi odnowa założeń zieleni z uwzględnieniem gatunków rodzimych, usunięcie części gatunków inwazyjnych (pozostające będą pielęgnowane zgodnie z “Kodeksem dobrych praktyk – Ogrodnictwo wobec roślin inwazyjnych obcego pochodzenia”), utrzymanie obszarów ukształtowanych naturalnie oraz realizacja wielopiętrowych (trawy, łąka kwietna, pnącza, krzewy, drzewa) założeń zieleni.

Cel główny projektu: zahamowanie degradacji terenów zieleni miejskiej w Jaworznie poprzez odnowę Parku Podłęże.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do osiągnięcia następujących celów pośrednich:

 • Zwiększenie wartości usług ekosystemu miejskiego dla jakości życia mieszkańców Jaworzno poprzez podniesienie jakości funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych Parku.
 • Zachowanie różnorodności biologicznej Parku, zbliżonej do naturalnej i promowanie założeń zieleni opartych na rodzimych gatunkach i tworzących dogodne i atrakcyjne warunki dla rodzimych ptaków, owadów i drobnych ssaków.
 • Osłabienie zjawiska miejskiej wyspy ciepła i poprawa możliwości przewietrzenia miasta, regeneracji i wymiany powietrza.
 • Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.
 • Wzrost wartości terenów sąsiadujących.
 • Wzrost atrakcyjności Gminy Miasta Jaworzno jako miejsca zamieszkania.
 • Umożliwienie mieszkańcom rekreacji i wypoczynku na świeżym powietrzu.
Wskaźniki produktu projektuJednostkaWartość docelowa
Liczba ośrodków miejskich, w których realizowane są projekty dotyczące zieleni miejskiejszt.1
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościamiszt.1
Wskaźniki rezultatu projektuJednostkaWartość docelowa
Łączna powierzchnia terenów zieleni objętych projektami / pracami w ramach projektówha12

Umowę o dofinansowanie projektu podpisano 16 kwietnia 2018 r.

Planowana całkowita wartość projektu: 7 116 572,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 2 291 724,89 zł

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, PRIORYTET: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, DZIAŁANIE: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

Comments are closed.