Projekty i programy|

Logo funduszy europejskich i flaga Rzeczypospolitej Polskiej

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie i uporządkowanie terenu parku leśnego Chrząstówka w Jaworznie celem uzyskania najdogodniejszego korzystania z walorów tego miejsca, jak najszerszej społeczności zamieszkałej w okolicy. Inwestycja ma na celu służenie wypoczynkowi, rekreacji, uprawianiu sportu i obcowaniu z przyrodą jako alternatywa dla spędzania wolnego czasu mieszkańcom Jaworzna oraz społeczności z najbliższej okolicy, a także osób odwiedzających Jaworzno. Po realizacji projektu park leśny Chrząstówka będzie ponadto pełnić będzie funkcję edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży szkolnej, prezentując walory środowiska, bogactwo gatunków zwierząt charakterystycznych dla tego obszaru.

Projekt zakłada rearanżację istniejącego parku leśnego „Chrząstówka” o powierzchni 6,5 ha oraz powiększenie użytecznego charakteru parku do docelowej wielkości 13,5 ha. W ramach projektu na terenie parku leśnego Chrząstówka w Jaworznie zostanie utworzona dydaktyczna ścieżka ornitologiczna. W ramach ścieżki dydaktycznej powstaną produkty projektu w postaci zamocowanych tablic informacyjnych o tematyce ornitologicznej, zostaną zamocowane również budki lęgowe, karmniki, stanowiska obserwacyjne, przywrócone zostaną ciągi komunikacyjne ścieżki i powstaną trasy widokowe, uporządkowany zostanie obszar parkowy. Realizacja projektu pozwoli na zagospodarowanie starego zaniedbanego parku na szczycie wzniesienia. Punkty obserwacyjne będą wyposażone w ławki i tablice informacyjne, a także oznakowania kierunku szlaku ścieżki ornitologicznej. Jednocześnie zostanie opracowany i wydany informator dydaktyczny.

Utworzony zostanie ogólnodostępny „Fit Park”. Ponadto powstaną nowe elementy małej architektury dostosowane do pobudzenia aktywności fizycznej poprzez wykorzystanie elementów zabudowy parkowej do wykonywania ćwiczeń (Street Workout – pol. Uliczny trening).

Na terenie całego parku wykonane będą prace porządkowe związane z utrzymaniem, pielęgnacją i uporządkowaniem roślinności w parku poprzez nasadzenie zieleni wysokiej, krzewów i bylin. Wykonywane będą także prace ogrodnicze polegające na pielęgnacji roślinności parkowej. Drzewa i krzewy będą odpowiednio przycinane i formowane. W parku będą wykonywane również prace związane z odchwaszczaniem zarośniętych fragmentów obszaru.

Cel główny projektu – zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w Jaworznie poprzez zwiększenie powierzchni parku leśnego „Chrząstówka”.

Cele ogólne projektu

Długofalowe konsekwencje zrealizowanego projektu wykraczające poza natychmiastowe efekty dla beneficjentów końcowych i otoczenia, podzielić można na 3 kategorie:

1. Cele środowiskowo-przyrodnicze:

 • poprawa stanu środowiska naturalnego Jaworzna,
 • ochrona oraz zwiększenie terenów zielonych,
 • zachowanie walorów przyrodniczych,
 • zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska i ochrona przyrody,
 • poprawa jakości środowiska.

2. Cele społeczne:

 • podwyższenie standardu życia mieszkańców w Jaworznie – wzrost konkurencyjności regionu,
 • poprawa jakości życia mieszkańców.

3. Cele ekonomiczne:

 • zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej w Jaworznie, poprzez stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi miasta,
 • przyspieszenie rozwoju turystycznego poprzez stworzenie infrastruktury terenów zielonych.

Cele bezpośrednie projektu

Cele bezpośrednie zrealizowanego projektu bezpośrednio związanymi z Beneficjentem końcowym, które będą uzyskane po zakończeniu jego realizacji będą:

 • Poprawa jakości środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu,
 • Poprawa warunków życia mieszkańców,
 • Zagospodarowanie istniejących terenów zielonych w Jaworznie,
 • Zwiększenie dostępności terenów zielonych w Jaworznie.
Wskaźniki produktu projektuJednostkaWartość docelowa
Liczba ośrodków miejskich, w których realizowane są projekty dotyczące zieleni miejskiejszt.1
Wskaźniki rezultatu projektuJednostkaWartość docelowa
Dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji projektówha7,00
Łączna powierzchnia terenów zieleni objętych projektami / pracami w ramach projektówha13,50

Umowę o dofinansowanie projektu podpisano 22 stycznia 2018 r.

Planowana całkowita wartość projektu: 441 187,45 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 248 132,80 zł

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, PRIORYTET: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, DZIAŁANIE: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

Comments are closed.