Projekty i programy|

Logo funduszy europejskich i województwa śląskiego

Przedsięwzięcie polega na rozbudowie i przebudowie Przedszkola Miejskiego nr 24 w Jaworznie, położonego w dzielnicy Łubowiec. W ramach projektu przewidziano szereg prac budowlanych (nowe konstrukcje, wymianę instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych, systemu ogrzewania i wentylacji, zagospodarowanie terenu, w tym realizację placu zabaw) oraz zakup wyposażenia do sal, rehabilitacji, czy kuchni i nagłośnienia. W wyniku realizacji przedsięwzięcia zwiększy się liczba miejsc w przedszkolach na terenie Gminy Miasta Jaworzna o 43 sztuki.

Obiekt zostanie przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych:

 • miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych,
 • rampa z odpowiednim spadkiem w strefie wejściowej,
 • spocznik wejściowy o odpowiedniej powierzchni umożliwiający swobodne poruszanie się osoby niepełnosprawnej na wózku,
 • dostosowanie toalet dla osób poruszających się na wózkach,
 • dostosowanie komunikacji wewnętrznej w budynku, otworów drzwiowych, przejść i przejazdów,
 • zastosowanie materiałów wykończeniowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabo widzącym poprzez zastosowanie taśmy na korytarzach,
 • dostosowanie dwóch toalet zlokalizowanych przy salach zajęć.

Cel bezpośredni:

Zwiększenie liczby miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym na terenie Gminy Miasta Jaworzna, w tym w Przedszkolu Miejskim nr 24 w Jaworznie.

Cele pośrednie Projektu:

 • poprawa warunków nauczania przedszkolnego,
 • stworzenie warunków dla rozwoju edukacji przedszkolnej dla dzieci z niepełnosprawnościami (szczególnie autyzm i zespół Aspergera),
 • poprawa komfortu życia rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym dzięki zmniejszeniu kosztów utrzymania rodzin posyłających dzieci do przedszkoli niepublicznych i zmniejszenia kosztów dowozu dzieci do innych przedszkoli na terenie Gminy Miasta Jaworzna (oszczędności kosztów czasu, utrzymania pojazdów),
 • poprawa wizerunku Gminy Miasta Jaworzna dzięki poprawie estetyki okolicy oraz zastosowaniu energooszczędnych rozwiązań,
 • zwiększenie szans na znalezienie miejsca w przedszkolu dla mieszkańców Jaworzna.
Wskaźniki produktu projektuJednostkaWartość docelowa
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościamiszt.1
Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościamiszt.1
Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnejosoby123
Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnejszt.1
Wyniki rezultatu projektuJednostkaWartość docelowa
Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)EPC8

Umowę o dofinansowanie projektu podpisano 20 czerwca 2017 r.

Planowana całkowita wartość projektu: 9 979 972,44 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 4 602 054,10 zł

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa XII. „Infrastruktura edukacyjna”, działanie 12.1. „Infrastruktura wychowania przedszkolnego”, poddziałanie 12.1.1. „Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT”.

Comments are closed.