Projekty i programy|

Logo funduszy europejskich i flaga Rzeczypospolitej Polskiej

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie odwodnienia ulic Rejtana, Syrokomli, Storczyków, Nowodługoszyńskiej i Dąbrowskiej w Jaworznie wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg i odprowadzeniem wód opadowych kolektorami deszczowymi do zbiorników retencyjno-odparowujących. W obszarze planowanej inwestycji obserwowana jest znaczna intensyfikacja indywidualnej zabudowy mieszkaniowej. Wody opadowe spływają powierzchniowo w nieuporządkowany sposób drogami oraz na tereny przyległe, gdzie infiltrują do gruntu. Aby zapobiec sytuacji nieuporządkowanego spływu wód, w ramach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się:

  • budowę systemu odwodnienia z odprowadzeniem wody w kierunku ul. Katowickiej;
  • budowę kanalizacji deszczowej ul. Rejtana, Syrokomli, Storczyków, Nowodługoszyńskiej i Dąbrowskiej z odprowadzeniem do 2 zbiorników retencyjno-odparowujących;
  • budowę zbiornika retencyjnego;
  • budowę drogi zjazdowej o nawierzchni gruntowej od ul. Rejtana do zbiornika retencyjnego;
  • przebudowę i zabezpieczenie urządzeń obcych kolidujących z inwestycją, odtworzenie nawierzchni na istniejących odcinkach dróg.

Projektowana kanalizacja deszczowa zapewni możliwość odprowadzenia wód opadowych z istniejącego układu drogowego ulic Rejtana, Syrokomli, Storczyków, Nowodługoszyńskiej i Dąbrowskiej oraz przewidzianego do realizacji układu komunikacyjnego (Ulica Nowodługoszyńska – wytyczony pas drogowy) łączącego ul. Katowicką wraz z przyległymi terenami. Projektowana trasa kanalizacji deszczowej przebiegać będzie w pasach drogowych istniejących ulic oraz projektowanej drogi – ulicy Nowodługoszyńskiej.

Głównym celem projektu jest budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury towarzyszącej (zbiornika retencyjnego), która przyczynia się do odprowadzania, zatrzymania i retencjonowania wód opadowych.

Cel ekologiczny: zmniejszenie ilości odprowadzanych do środowiska zanieczyszczeń, a w efekcie poprawa jakości wód i tym samym zabezpieczenie ekosystemu przed negatywnym wpływem odprowadzanych do niego zanieczyszczeń oraz zniszczeń.

Cel społeczno-zdrowotny: poprawa warunków drogowych i zmniejszenie zagrożenia zdrowia mieszkańców oraz podniesienie standardu ich życia, a także zwiększenie atrakcyjności obszaru gminy w oczach jego mieszkańców (obecnych oraz przyszłych).

Wskaźniki produktu:

  • Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej – 6,23 km
  • Pojemność obiektów małej retencji – 2 625,00 m3
  • Liczba wybudowanych urządzeń służących gospodarowaniu wodami opadowymi (z wyłączeniem kanalizacji deszczowej) – 1 szt.

Wskaźnik rezultatu bezpośredniego:

  • Liczba miast, w których podjęto działania związane z zabezpieczeniem przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi – 1 szt.

Umowę o dofinansowanie projektu podpisano 27 kwietnia 2021 r.

Planowana całkowita wartość Projektu: 14 376 757,14 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 7 968 745,45 zł

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, PRIORYTET II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, DZIAŁANIE 2.1: Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

Comments are closed.