Projekty i programy|

Logo funduszy europejskich

Nazwa Beneficjenta: Jaworzno – miasto na prawach powiatu
Realizator projektu: Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie
Wartość całkowita projektu: 1 574 633,40 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 303 342,23 zł
% dofinansowania:  85%
Okres realizacji projektu: 02.03.2020-30.11.2021
Główny cel projektu: Głównym i bezpośrednim celem jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym regionu poprzez głęboką, kompleksową modernizację energetyczną 1 obiektu oświatowego Jaworzna.
Opis projektu:  Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Jaworznie wraz z wymianą źródła ciepła (kotły węglowe na gazowe). Realizacja projektu pozwoli w znacznym stopniu ograniczyć zapotrzebowanie na energię cieplną, zmaleje emisja CO2 do atmosfery, zostanie ograniczona emisja pyłu. Zmniejszy się roczne zużycie energii pierwotnej w budynku.

W ramach projektu przewiduje się realizację m.in. następujących działań termomodernizacyjnych:

  • Wymiana stolarki okiennej;
  • Docieplenie ścian i stropów wraz z robotami towarzyszącymi;
  • Remont kominów i wymiana pokryć daszków;
  • Wymiana instalacji c.o. modernizacja kotłowni węglowej na gazową wraz z robotami towarzyszącymi.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV. „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 4.3. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej”, Poddziałanie 4.3.1. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT”.

Comments are closed.