Projekty i programy|

Logo funduszy europejskich i województwa śląskiego

Projekt dotyczy modernizacji energetycznej budynku użyteczności publicznej – hali widowiskowo-sportowej, położonej przy ul. Grunwaldzkiej 80 w Jaworznie.

W ramach zadania przewiduje się:

  • Ocieplenie przegród zewnętrznych hali widowiskowo – sportowej (ściany zewnętrzne, stropodachy, strop nad wejściem do obiektu i wystający poza obrys budynku strop nad parterem).
  • Wymianę niespełniających norm: stolarki okiennej i drzwi wejściowych.
  • Modernizację instalacji c.o. (instalacja niskopojemnościowych grzejników płytowych, zaworów termostatycznych, zaizolowanie przewodów).
  • Wymianę oświetlenia budynku – zastąpienie tradycyjnych świetlówek systemem bazującym na oświetleniu LED, wyposażonym w odpowiednie energooszczędne oprogramowanie.

Powyższe działania pozwolą w znacznym stopniu ograniczyć zapotrzebowanie na energię cieplną i elektryczną, co z kolei w bezpośredni sposób przełoży się na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń ze źródła zdalaczynnego do atmosfery.

Cel główny:
Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym regionu poprzez głęboką, kompleksową modernizację energetyczną obiektu hali widowiskowo-sportowej w Jaworznie.

Cele pośrednie Projektu:

  • Zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i innych substancji szkodliwych dla środowiska, generowanych podczas wytwarzania energii dla obiektu użyteczności publicznej przez zakład energetyczny.
  • Poprawa aspektów zdrowotnych: zmniejszenie emisji szkodliwych substancji spowoduje zahamowanie zachorowalności na choroby nowotworowe i układu krążenia oraz oddechowego wśród mieszkańców miasta.
  • Wypełnienie dyrektyw Unii Europejskiej – zapewnienie wymaganego od nowoczesnych obiektów komfortu i bezpieczeństwa – odpowiedniej temperatury pomieszczeń, oświetlenia, wentylacji itp.
  • Osiągnięcie korzyści ekonomicznych i oszczędności budżetowych – niższe koszty eksploatacji i utrzymania obiektu.
Wskaźniki produktu projektuJednostkaWartość docelowa
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznychkWh/rok1 255 967,81
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianychTony ekwiwalentu CO2/rok247,87
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynkówszt.1
Wskaźniki rezultatu projektuJednostkaWartość docelowa
Stopień redukcji PM10t/rok0,076
Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznejMWh/rok130,597

Umowę o dofinansowanie projektu podpisano 22 czerwca 2017 r.

Planowana całkowita wartość projektu: 11 701 839,16 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 6 374 431,96 zł

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV. “Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, działanie 4.3. “Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej”, poddziałanie 4.3.1. “Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT”.

Comments are closed.