Projekty i programy|

Nazwa Beneficjenta: Jaworzno – miasto na prawach powiatu

Realizator projektu: Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie

Wartość całkowita projektu: 498 427,00 złł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 423 084,95 zł

% dofinansowania:  85%

Okres realizacji projektu: 02.11.2018-30.11.2020

Główny cel projektu: Głównym i bezpośrednim celem jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym regionu poprzez głęboką, kompleksową modernizację energetyczną 1 obiektu oświatowego Jaworzna.

Opis projektu:

Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 w Jaworznie, w którym funkcjonuje również publiczny Żłobek Miejski. Realizacja projektu pozwoli w znacznym stopniu ograniczyć zapotrzebowanie na energię cieplną, zmaleje emisja CO2 do atmosfery, zostanie ograniczona emisja pyłu. Zmniejszy się roczne zużycie energii pierwotnej w budynku.

W ramach projektu przewiduje się realizację m.in. następujących działań termomodernizacyjnych:

  • Ocieplenie stropodachu (nad parterową częścią budynku);
  • Ocieplenie stropodachu;
  • Ocieplenie ścian zewnętrznych;
  • Wymiana drzwi zewnętrznych stalowych.

Korzyści wynikające z realizacji projektu:

  • Koszt jednostkowy redukcji emisji CO2: 14 086,01 zł/t
  • Stopień redukcji CO2 odprowadzanego do atmosfery: 50,52%
  • Stopień redukcji emisji pyłu PM10: 50,68%
  • Efektywność kosztowa redukcji PM10: 142 192 594,60 zł/t
  • Stopień redukcji emisji pyłu PM10: 0,09 t/rok tj.: 55,8%
  • Efektywność kosztowa redukcji PM10: 22894135,63 zł/t

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV. “Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 4.3. “Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej”, Poddziałanie 4.3.1. “Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT”.

Zdjęcia budynku przed Termomodernizacją

Comments are closed.