Projekty i programy|

Tytuł projektu: Termoizolacja DPS w Jaworznie wraz z instalacjami OZE

Nazwa Beneficjenta: Jaworzno – miasto na prawach powiatu

Realizator projektu: Dom Pomocy Społecznej

Wartość całkowita projektu: 1 990 173,13 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 684 869,85 zł

% dofinansowania:  85%

Dofinasowanie z Budżetu Państwa:  198 219,96 zł

% dofinasowania:  10%

Okres realizacji projektu: 2 maja 2019 r. – 16 grudnia 2020 r.
 

Główny cel projektu: poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym regionu poprzez głęboką, kompleksową modernizację energetyczną Domu Pomocy Społecznej.

Opis projektu:

Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację budynku Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie.

W ramach projektu przewiduje się realizację m.in. następujących działań termomodernizacyjnych:

  • modernizację instalacji c.o.,
  • modernizację instalacji c.w.u., w tym montaż kolektorów słonecznych,
  • ocieplenie skorupy budynku wraz z wymianą okien i części drzwi,
  • budowę instalacji fotowoltaicznej.

Korzyści wynikające z realizacji projektu:

Realizacja projektu pozwoli w znacznym stopniu ograniczyć zapotrzebowanie na energię cieplną, zmaleje emisja CO2 do atmosfery, zostanie ograniczona emisja pyłu. Zmniejszy się roczne zużycie energii pierwotnej w budynku. Zostaną wykonane nowe jednostki OZE.

Koszt jednostkowy, redukcji emisji CO2: 17365,21 zł/t

Stopień redukcji CO2 odprowadzanego do atmosfery: 114,7 t/rok tj. 58,6%

Stopień redukcji emisji pyłu PM10: 0,09 t/rok tj.: 55,8%

Efektywność kosztowa redukcji PM10: 22894135,63 zł/t

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV. „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 4.3. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej”, Poddziałanie 4.3.4. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs”.

Comments are closed.