Projekty i programy|

Flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej

Przedmiotem projektu jest kompleksowa przebudowa odcinka drogi ul. Martyniaków rozpoczynająca się od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego 6808 S (nowy ślad DK79) do KM 1+920 przed skrzyżowaniem z ul. Promienną.

Długości przebudowanego odcinka 1920,00 mb, klasa G, KR5, 115 kN/oś, prędkość projektowana 50 km/h, prędkość miarodajna 70 km/h.

Zadanie polega na podwyższeniu parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi poprzez: ujednolicenie szer. pasów do 7,0 m, wyposażenie w jednostronny chodnik o szer. 1,5 m – 2,8 m i długości 1 450,00 mb. Wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa wraz ze zbiornikiem retencyjnym celem odwodnienia drogi, konstrukcja oporowa przy skarpie na skrzyżowaniu ul. Martyniaków z ul. Wojska Polskiego. Zabezpieczone zostaną kolidujące sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, energetyczna, teletechniczna, ciepłownicza i gazowa. Całość będzie wykonana na konstrukcji składającej się z warstw podbudowy, warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej asfaltu. Krawędzie jezdni wyznaczone będą krawężnikami, zjazdy publiczne z kostki betonowej. Wybudowane zostaną zatoki autobusowe 2 szt. wyposażone w perony oraz 4 przystanki autobusowe wraz z peronem. Zaprojektowano 3 szt. przejść dla pieszych doświetlonych kierunkowych zgodnie z wytycznymi oraz 2 szt. przejść standardowych. Zadanie obejmuje ponadto nową organizację ruchu pionową i poziomą.

Istotnym punktem jest przebudowa skrzyżowania ul. Martyniaków z ul. Wojska Polskiego DK79 poprzez dobudowę istotnego elementu funkcjonalnego, czyli pasów relacji skrętu w lewo o szerokości 3,25 m i długości 550 m. Ponadto przy skrzyżowaniu będą pasy o szer. 3,5 m oraz 3×3,25 m bezpośrednio wpływające na jego czytelność, wymuszające redukcję prędkości. Wzdłuż przebudowanego odcinka zostanie wykonana zieleń niska i średnia celowo ograniczająca możliwość wtargnięcia dzikim zwierzętom na jezdnię, tworząca tym samym barierę ograniczającą rozprzestrzenianie spalin i hałasu. Dla oddzielenia relacji wlotu i wylotu na skrzyżowaniu wybudowana zostanie wyspa/azyl rozdzielająca z kostki brukowej kamiennej oraz w celu zabezpieczenia pieszych i rowerzystów przy przekraczaniu jezdni, w miejscu włączenia ulic. Wybudowany zostanie ciąg rowerowy o długości 675,00 mb i szerokości 2 m. Ciąg rowerowy będzie się łączył z istniejącym ciągiem rowerowym wyznaczonym wzdłuż ul. Wojska Polskiego, tworząc tym samym jednorodność dróg rowerowych wykonanych w mieście w latach ubiegłych. Sytuacja w terenie pozwoliła wydzielić i oddzielić pasem zieleni lub aranżacją miejską ruch rowerowy wzdłuż ul. Martyniaków.

Podstawowe łączne parametry realizacji całego zadania:

 • łączna dł. przebudowy ul. Martyniaków – 1 920,00 mb;
 • łączna dł. przebudowanych i budowanych chodników – 1 450,00 mb;
 • dł. budowanego ciągu rowerowego – 675,00 mb;
 • przebudowa skrzyżowania – 1 szt.;
 • perony/przystanki autobusowe – 4 szt.;
 • zatoki autobusowe wraz z przystankami – 2 szt;
 • przejścia dla pieszych doświetlone – 3 szt.;
 • przejścia dla pieszych standard – 2 szt.;
 • dł. kanalizacji deszczowej – 2 440,00 mb;
 • dł. pobocza – 1300,00 mb;
 • liczba miejsc postojowych – 5 szt.

Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie umowy o dofinansowanie nr 805.28.210.2020.FDS oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Całkowita wartość inwestycji: 8 620 072,23 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych: 7 841 830,94 zł
Wartość dofinansowania z FDS: 3 920 915,00 zł
Wartość dofinansowania z RFIL: 1 600 000,00 zł

Comments are closed.