Projekty i programy|

Flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej

Przedmiotem projektu jest odcinek drogi od skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Podwale do włączenia się do DK 79. Zadanie składa się z:

 • przebudowy ul. 11 Listopada na długości 685,0 mb, klasa Z, KR3, 115 kN/oś, prędkość projektowana 50 km/h. Przebudowa polega na zawężeniu jezdni do szer. 6,0 m, będzie wyposażona w obustronne chodniki o szer. 2,5 m, długość 927 mb. Przebudowana zostanie istniejąca kanalizacja deszczowa celem odwodnienia drogi oraz zabezpieczone zostaną kolidujące sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, energetyczna, teletechniczna i gazowa. Całość będzie wykonana na konstrukcji składającej się z warstw podbudowy, warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej asfaltu. Jezdnia wyposażona będzie w obustronny ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki brukowej. Krawędzie jezdni wyznaczone będą krawężnikami, zjazdy indywidualne (stanowiące koszt niekwalifikowany) z kostki brukowej. Przebudowane zostanie oświetlenie drogowe, zamiast zatok autobusowych powstaną 2 szt. peronów autobusowych po obu stronach ul. 11 Listopada. Zaprojektowano 2 szt. przejść dla pieszych doświetlonych kierunkowych zgodnie z wytycznymi. Wykonane zostaną warstwy podbudowy, wiążącej i warstwy ścieralnej asfaltu. Zadanie obejmuje ponadto nową organizację ruchu pionową i poziomą;
 • przebudowy skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. 11 Listopada na rondo holenderskie, klasa Z, KR3, 115 kN/oś. Typ ronda – małe, średnica zew. 39 m; śr. wew. 27 m, śr. wyspy 22 m, szer. pierścienia 2,5 m, szer. wlotu 4,5 m, szer. wylotu 4,0 m; forma koła. Wyspa środkowa, jako najważniejszy element funkcjonalny ronda wpływający na jego czytelność, wymuszający redukcję prędkości. Wyspę środkową wyniesiono na wysokość max. 70 cm względem jezdni ronda ograniczoną krawężnikiem kamiennym. Zagospodarowaniem wyspy będzie urządzona zieleń niska i średnia celowo ograniczająca wzajemną widoczność przeciwległych wlotów, tworząca tym samym barierę ograniczającą rozprzestrzenianie spalin i hałasu. Przejezdny pierścień wokół wyspy środkowej będzie z betonu szczotkowanego obramowany krawężnikiem granitowym pochylony 4% w kierunku jezdni ronda. Dla oddzielenia relacji wlotu i wylotu oraz w celu zabezpieczenia pieszych przy przekraczaniu jezdni, w miejscu włączenia ulic dochodzących do ronda wybudowane zostaną wyspy rozdzielające ograniczone krawężnikiem. Powierzchnia wysp wypełniona zostanie betonem szczotkowanym. W rejonach przejść dla pieszych (4 szt.) na rondzie zastosowane zostaną obniżone krawężniki względem jezdni, a w miejscach przejazdów dla rowerów zaniżenie wynosić będzie „0cm” i wykonane będą w poziomie jezdni. Wokoło ronda będą wybudowane chodniki na długości 155 mb, wybudowane będzie oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa oraz zabezpieczone zostaną kolidujące sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, energetyczna, teletechniczna i gazowa. Wykonana zostanie organizacja ruchu pionowa i pozioma. Wokoło ronda wybudowany ciąg rowerowego dł. 200 mb, szer. ciągu rowerowego 2 m. Ciąg rowerowy będzie się łączył z nowo projektowanym ciągiem rowerowym wyznaczonym wzdłuż ul. Grunwaldzkiej dla jednorodności dróg rowerowych wykonanych w latach ubiegłych w centrum miasta tzw. Velostrada;
 • budowa łącznika drogowego od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką (nowego ronda) do DK 79 o przekroju ulicznym i łącznej szer. 10,5 m; klasa Z, KR3, 115 kN/oś, prędkość projektowana 50 km/h; długość 117,0 mb. Całość będzie wykonana na konstrukcji składającej się z warstw podbudowy, warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej asfaltu. Na nowo budowanym odcinku wykonana zostanie kanalizacja deszczowa, zbudowane zostanie oświetlenie drogowe. Ponadto celem zabezpieczenia mieszkańców domów jednorodzinnych wzdłuż łącznika zbudowany zostanie obustronny ekran akustyczny o dł. 200 mb, umiejscowiony w pasie drogowym. Zadanie obejmuje również organizację ruchu pionowa i poziomą. Zaprojektowana budowa przedmiotowego łącznika wraz z rondem zastąpi istniejące, niebezpieczne skrzyżowanie ul. Grunwaldzkiej i Lipowej, a obecny ślad łącznika przeznaczony został do rozbiórki;
 • likwidacja tymczasowego łącznika do DK79, stanowiącego wlot na skrzyżowaniu z ul. Grunwaldzką, ul. Lipową i ul. Grunwaldzką (starodroże DK79) przechodzącą w ul. Piekarską. Tymczasowy/prowizoryczny łącznik powstał po realizacji projektu realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2008 zadanie: „Przebudowa DK 79 w Jaworznie „Miasto Twarzą do Autostrady Etap II Olszewskiego-Leopold” nr umowy FE/V/701202/9/5/1/08 z dnia 15.12.2008 r. We wskazanych latach nie udało się na czas wykupić gruntów do zrealizowania wymienionego łącznika. Likwidowany łącznik jest na działce gminnej i stanowi wlot na skrzyżowanie ul. Grunwaldzkiej z ul. Lipową. Wzdłuż tego łącznika i ul. Grunwaldzkiej (straodroża) znajduje się sklep „Netto”. Zakres robót drogowych będzie obejmował: rozbiórkę nawierzchni i podbudowy, rozbiórki starych chodników, wykonanie chodnika łączącego starodroże (118 mb), zabudowy krawężników, robót ziemnych niwelujacych powierzchnię oraz zamknięcia wlotu na skrzyżowanie na wprost do ul. Lipowej poprzez zabudowę krawężnikami. W całości zadanie stanowi koszt niekwalifikowany.

Podstawowe łączne parametry realizacji całego zadania:

 • łączna długość przebudowy ul. 11 Listopada – 685 mb;
 • łączna długość budowy łącznika do DK 79 – 117 mb;
 • łączna długość przebudowanych i budowanych chodników – 1200 mb;
 • długość budowanego ciągu rowerowego – 200 mb;
 • skrzyżowanie typu rondo – 1 szt.;
 • perony autobusowe obustronne – 2 szt.;
 • przejścia dla pieszych wyniesione doświetlone – 2 szt.;
 • przejścia dla pieszych standard – 4 szt.;
 • ekran akustyczny obustronny – 200 mb.

Koszt całkowity: 5 813 238,13 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych: 5 131 246,50 zł
Wartość dofinansowania: 2 565 623,00 zł

Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych
na podstawie umowy o dofinansowanie nr 805.28.54.2019.FDS z dnia 12 listopada 2019 r.

Comments are closed.