Projekty i programy|

Logo funduszy europejskich i flaga Rzeczypospolitej Polskiej

W ramach projektu zostanie wybudowany odcinek sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Katowickiej wraz ze studniami rewizyjnymi, wpustami ulicznymi i przykanalikami oraz separatorem, a także odcinek przylegający do ul. Zubrzyckiego i dalej drogą gruntową przy ogrodzeniu cmentarza do zbiornika retencyjnego. Łączna długość sieci to: 2 680 m. Ponadto wybudowany zostanie zbiornik infiltracyjno-odparowujący, który będzie zbierał i przetrzymywał wody opadowe z jednoczesnym rozsączaniem do gruntu. Zbiornik będzie posiadał dno i ściany umożliwiające infiltrację wody.

Przewiduje się ponadto odtworzenie nawierzchni asfaltowej po robotach kanalizacyjnych wzdłuż ul. Katowickiej oraz nawierzchni na odcinku do zbiornika infiltracyjno – odparowującego.

Głównym celem projektu jest budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury towarzyszącej (zbiornika retencyjnego), która przyczyni się do odprowadzania, zatrzymania i retencjonowania wód opadowych.

Cel ekologiczny: zmniejszenie ilości odprowadzanych do środowiska zanieczyszczeń, a w efekcie poprawa jakości wód i tym samym zabezpieczenie ekosystemu przed negatywnym wpływem odprowadzanych do niego zanieczyszczeń oraz zniszczeń.

Cel społeczno-zdrowotny: poprawa warunków drogowych i zmniejszenie zagrożenia zdrowia mieszkańców oraz podniesienie standardu ich życia, a także zwiększenie atrakcyjności obszaru gminy w oczach jego mieszkańców (obecnych oraz przyszłych).

Wskaźniki produktu:

  • Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej – 2,68 km
  • Pojemność obiektów małej retencji – 3 044,00 m3

Wskaźnik rezultatu bezpośredniego:

  • Liczba miast, w których podjęto działania związane z zabezpieczeniem przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi – 1 szt.

Umowę o dofinansowanie projektu podpisano 27 kwietnia 2021 r.

Planowana całkowita wartość Projektu: 22 029 193,84 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 10 841 701,44 zł

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, PRIORYTET II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, DZIAŁANIE 2.1: Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska

Comments are closed.