Projekty i programy|

Logo Unii Europejskiej, województwa śląskiego, Rzeczypospolitej Polskiej

Projekt pn. “Jaworznicka Akademia Kreatywności 3”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Dofinansowanie EFS: 211 970,28 zł
Dofinansowanie BP: 12 468,85 zł
Wkład własny: 24 937,68 zł
Wartość całkowita: 249 376,81 zł

W ramach projektu powstaną dwie Akademie. Każda z tych akademii ma na celu podwyższenie poziomu wiedzy niezbędnej do zdania egzaminu maturalnego.

Akademia Kompetencji i Umiejętności
    • adresowana do uczniów klas 1, 2, 3 ze średnią poniżej 3,5
    • udział w akademii ma na celu:
        ◦ wyrównanie braków w wiedzy i kompetencji
        ◦ kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych na rynku pracy w zakresie: matematyki, fizyki, chemii, biologii
    • zajęcia prowadzone:
        ◦ w małych (8 osobowych) grupach;
        ◦ w pracowniach wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne
        ◦ z wykorzystaniem narzędzi IT (tablety, laptopy, komputerowe programy dydaktyczne)
    • zajęcia prowadzone przez przeszkolonych w projekcie nauczycieli

Akademia Eksperymentu  
    • adresowana do uczniów klas 1, 2, 3  ze średnią powyżej 4,0
    • udział w akademii ma na celu:
        ◦ kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku  pracy z matematyki, biologii, fizyki, chemii
        ◦ kształtowanie kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej
    • zajęcia prowadzone w oparciu o metodę eksperymentu,
    • zajęcia prowadzone zgodnie z opracowanym scenariuszem projektu w formie WebQestów,
    • zajęcia prowadzone:
        ◦ w małych (5 osobowych) grupach;
        ◦ w pracowniach wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne
        ◦ z wykorzystaniem narzędzi IT (tablety, laptopy, komputerowe programy dydaktyczne)
    • zajęcia prowadzone przez przeszkolonych w projekcie nauczycieli.

Wszystkie informacje dotyczące projektu “JAK ?- Jaworznicka Akademia Kreatywności 3” dostępne w załącznikach poniżej.

Comments are closed.