Projekty i programy|

Flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej

Przedmiotem projektu jest przebudowa DK 79 w Jaworznie poprzez poprowadzenie nowego śladu Drogi Krajowej o długości 1,58 km. Zadanie rozpoczyna się w rejonie ul. Barana, na dalszym odcinku droga jest odsunięta od dotychczasowej lokalizacji w kierunku północnym, by powrócić na stary ślad DK 79 w obrębie przysiółka Koszówki. Następnie w obrębie ul. Rapackiego i Nauczycielskiej zaprojektowano połączenie starego i nowego śladu DK79 wraz ze stworzeniem skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. Przekroczenie ul. Gwardzistów i potoku Byczynki możliwe jest poprzez wykonanie pięcioprzęsłowego wiaduktu drogowego o długości 153 m, przez który poprowadzony zostanie ruch drogowy nad potokiem Byczynka i ul. Gwardzistów. Wiadukt zaprojektowano w całości na łuku poziomym o promieniu R=1050 m. Ustrój nośny wiaduktu stanowią dwa dźwigary, poprzecznice oraz płyta o zmiennej grubości. Wzdłuż wiaduktu zrealizowane będą chodniki oddzielone od jezdni barierami stalowymi, oddzielonych od krawędzi zewnętrznych ekranem akustycznym pełniącym funkcje barieroporęczy.

W ramach inwestycji wyburzonych zostanie 17 obiektów kubaturowych, w tym budynki mieszkalne. Dla ruchu pieszego wzdłuż DK 79 został zaprojektowany chodnik o szerokości 1,5 m oddzielony od jezdni barierą, rowem i ekranem akustycznym. Ponadto planowane jest wykonanie:

  • Łącznik 1: likwidacja obecnego skrzyżowania z ul. Rapackiego wykonanie skrzyżowania trójwlotowego z sygnalizacją oraz nowy odcinek drogi w związku z budową kolektora odwadniającego nowy ślad DK79 oraz
  • Łącznik 2: likwidacja obecnego skrzyżowania z ul. Nauczycielską wykonanie czterowlotowego skrzyżowania z sygnalizacją oraz nowy odcinek drogi w związku z budową kolektora odwadniającego nowy ślad DK79, a także kameralizację starodroża.

Projekt przewiduje również realizację: chodników, zjazdów i dwóch zatok autobusowych, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, odwodnienie, wodociąg, przebudowy kolidujących urządzeń teletechniki, oświetlenie, zasilanie energetyczne, zieleń (wycinka i nasadzenia), budowę ekranów akustycznych typu “zielona ściana”, sygnalizacji świetlnej.

Parametry charakterystyczne dla odcinka DK79: klasa techniczna odcinka drogi GP1x2 o nośności 115 kN/oś, KR 5, prędkość projektowana 60 km/h, prędkość miarodajna 80 km/h, pochylenie poprzeczne 2 %, szerokość pasów ruchu 3,5 m, szerokość opasek bitumicznych 0,5 m, szerokość chodników 1,5 m – 2 m, szerokość pobocza gruntowego 1,5 m, pochylenie skarp 1:1,5, promienie łuków (kolejno): 350m, 1050m, 1000m.

Projekt jest VI i ostatnią częścią wieloetapowego przedsięwzięcia – programu inwestycyjnego pn. “Miasto Twarzą do Autostrady” (MTDA).

Koszt całkowity: 38 380 888,79 zł
Wartość dofinansowania: 19 115 718,90 zł
Wkład własny: 19 265 169,89 zł

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa na podstawie umowy o dofinansowanie nr 805.9.49.2018 z dnia 10 maja 2021 r.

Comments are closed.