Aktualności, Transport i drogi|

Wykonawca przebudowy ul. Katowickiej – firma Eurovia Polska SA informuje, że w połowie marca 2022 r. wprowadzony zostanie ruch wahadłowy na odcinku od granicy z Sosnowcem do skrzyżowania z ul.Szczotki. Utrudnienia spowodowane będą rozpoczęciem prac budowlano – drogowych dla zadania pn. “Poprawa Infrastruktury drogowej i gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Jaworzna – ul. Katowicka”.

Od połowy marca 2022 roku będzie obowiązywał ruch wahadłowy na odcinku od granicy z Sosnowcem do skrzyżowania z ul. Szczotki.

Mapa ze zmianą organizacji ruchu na u. Katowickiej
Zmiana organizacji ruchu na ul. Katowickiej

Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu to I etap tej inwestycji, w ramach którego zostanie wybudowana sieć kanalizacji deszczowej odprowadzająca wody opadowe z pasa drogowego całej ul. Katowickiej. Wody te odprowadzone zostaną poprzez odcinek kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Górników z Danuty i drogi gruntowej przy cmentarzu na Łubowcu do nowo projektowanego zbiornika. Funkcją zbiornika infiltracyjno-odparowującego będzie retencjonowanie wód opadowych z jednoczesnym rozsączaniem ich do gruntu. Oczyszczeniu wód opadowych zgromadzonych w zbiorniku posłuży z kolei budowa separatorów oraz nasadzenie w nim roślinności hydrofitowej.

Łączna długość sieci kanalizacji deszczowej do wykonania to 2 680 m. przeprowadzeniu robót kanalizacyjnych kompleksowo odtworzona zostanie nawierzchnia ul. Katowickiej oraz nawierzchni na odcinku do zbiornika.

Wykonanie tych robót to ostatni etap przebudowy ul. Katowickiej, który potrwa do końca listopada 2023 roku.

***

Przypomnijmy, Dąbrowa Narodowa miała dotychczas poważny problem z odwodnieniem – wokół osiedla nie było żadnych cieków wodnych, do których można by odprowadzić wody deszczowe. Dzięki pozyskanemu przez nasze miasto ze środków unijnych dofinansowaniu w łącznej kwocie ok. 18 mln zł ten problem zostanie rozwiązany (kwota dofinansowania z Unii Europejskiej ul. Katowicka – 10 841 701,44 zł; kwota dofinansowania z Unii Europejskiej ul. Nowodługoszyńska – 7 161 587,52 zł). Pod jezdnią ul. Katowickiej powstanie kanał burzowy odprowadzający opady z ulicy do zaprojektowanego zbiornika retencyjnego. Sama ulica zostanie odtworzona, dodane zostaną pasy dla rowerów i chodniki po obu stronach.

Drugi kanał odprowadzający wodę powstanie pod ul. Nowodługoszyńską – wytyczoną w terenie drogą w północnej części osiedla. Ponad dwukilometrowa ulica Nowodługoszyńska ma być drogą otwierającą możliwość zabudowy działek budowlanych w Dąbrowie Narodowej, do których – mimo przeznaczenia ich pod budownictwo – nie było dotąd dojazdu. W ramach projektu odwodnieniowego powstanie w związku z odtworzeniem nawierzchni ślad tej drogi, który będzie stanowił podbudowę pod przyszły układ drogowy.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, PRIORYTET II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, DZIAŁANIE 2.1: Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

Comments are closed.