Aktualności, Z miasta|

image_print

Przypominamy, że we wtorek, 15 marca, mija termin zgłoszenia do swojego dostawcy gazu wniosku o objęcie od 1 stycznia 2022 r. ochroną taryfową instytucji wrażliwej. Po tym terminie złożenie wniosku będzie dalej możliwe, ale ochrona będzie dopiero od daty złożenia wniosku.

Wniosek musi złożyć każda instytucja wrażliwa (szkoła, przedszkole, szpital, parafia, jednostka organizacyjna gminy itp.), która ma umowę z dostawcą gazu.

Infigrafika ochrona przed podwyżkami cen gazu
Ochrona przed podwyżkami cen gazu

Z informacji otrzymanej od największego dostawy gazu wynika, że wiele tysięcy uprawnionych podmiotów dotąd takiego wniosku NIE ZŁOŻYŁO.

W załączeniu materiały otrzymane w tej sprawie od PGNiG. Szczegółowe informacje są dostępne na https://pgnig.pl/ochrona-taryfowa

***

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, która weszła w życie 29 stycznia 2022 roku, znacznie rozszerza grupę podmiotów uprawnionych do korzystania z ochrony taryfowej.

Dzięki niej z niższych cen gazu ziemnego będą mogły korzystać między innymi spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, a także szpitale, domy pomocy społecznej, szkoły, przedszkola i żłobki oraz szereg innych społecznie wrażliwych odbiorców!

Kto jest uprawniony do ochrony taryfowej?

 • gospodarstwa domowe,
 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
 • inne podmioty uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia paliwa gazowego w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe lub w lokalach podmiotów wymienionych w kolejnych punktach lub do lokalnej produkcji ciepła zużywanego w gospodarstwach domowych znajdujących się w budynkach wielolokalowych lub w lokalach podmiotów wymienionych w kolejnych punktach,
 • podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
 • noclegownie i ogrzewalnie,
 • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • podmioty systemu oświaty,
 • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki,
 • podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce, a także dzienni opiekunowie,
 • kościoły i inne związki wyznaniowe,
 • podmioty prowadzące działalność kulturalną,
 • podmioty prowadzące działalność archiwalną,
 • ochotnicze straże pożarne,
 • placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • rodzinne domy pomocy oraz mieszkania chronione,
 • centra i kluby integracji społecznej,
 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • organizacje pozarządowe,
 • spółdzielnie socjalne.

Co warto wiedzieć?

ZŁÓŻ OŚWIADCZENIE

Podmioty uprawnione do skorzystania z ochrony taryfowej, inne niż odbiorcy w gospodarstwach domowych, zobowiązane są do złożenia oświadczenia.

Najprostszą oraz ze względu na trwającą pandemię najbezpieczniejszą możliwością składania oświadczeń jest narzędzie on-line, dostępne dla Klientów PGNiG Obrót Detaliczny, za pośrednictwem strony internetowej: https://ebok.pgnig.pl/ochrona-taryfowa

TERMIN DO 15 MARCA 2022 R.

W przypadku obowiązujących umów z PGNiG Obrót Detaliczny podmioty uprawnione do ochrony taryfowej, inne niż odbiorcy w gospodarstwach domowych, na złożenie oświadczenia mają 45 dni od wejścia w życie ustawy i termin ten upływa 15 marca 2022 roku.

W przypadku nowych klientów oświadczenia powinny być składane przed zawarciem umowy z PGNiG Obrót Detaliczny.

WSPÓLNOTY I SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE

Zgodnie z ustawą wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe zostają automatycznie objęte ochroną taryfową. Zarządzający wspólnotami i spółdzielniami mają jednak obowiązek złożenia stosownych oświadczeń, w których zadeklarują, jaka część kupowanego gazu trafia na cele gospodarstw domowych, a jaka na inne cele.*

Pełna treść Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu znajduje się pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000020201.pdf

Pytania i odpowiedzi dotyczące ustawy przygotowane przez Ministerstwo Aktywów Państwowych dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/ustawa-o-szczegolnych-rozwiazaniach-sluzacych-ochronie-odbiorcow-paliw-gazowych-w-zwiazku-z-sytuacja-na-rynku-gazu-w-pytaniach-i-odpowiedziach

* Obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy również zarządzających wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi, w których całość kupowanego gazu będzie przeznaczona wyłącznie na potrzeby gospodarstw domowych. Kto nie dopełni obowiązku złożenia oświadczenia, podlega karze grzywny od 500 do 50 000 złotych. Sąd może także orzec zakaz zajmowania stanowiska członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej. Oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Comments are closed.