Aktualności, Bezpieczeństwo, Z miasta|

Ochotnicze Straże Pożarne w Jaworznie to jedne z prężniej działających organizacji, dlatego tak ważne dla Gminy jest współdziałanie z nimi i wzajemne wsparcie. W środę, 16 lutego 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie, podpisane zostały umowy określające nowy zakres współpracy Gminy Jaworzno z  jaworznickimi Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. To kolejny etap wdrażania przepisów nowej ustawy o ochotniczych strażach pożarnych.

Grupa mężczyzn
Współpraca z OSP w Jaworznie – już na mocy nowej ustawy

Umowy w imieniu Prezydenta Miasta Pawła Silberta podpisał Zastępca Prezydenta Łukasz Kolarczyk, a po stronie jaworznickich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: Paweł Szłapa Prezes OSP Jeleń, Edward Ćwik Prezes OSP Byczyna, Mariusz Kopciak Prezes OSP Długoszyn, Wojciech Łukaszewski Prezes OSP Dąbrowa Narodowa, Józef Skulich Prezes OSP Osiedle Stałe oraz Robert Tarasek Prezes OSP Ciężkowice. W spotkaniu uczestniczyli również Paweł Żaba Komendant PSP Jaworzno, Bartosz Smolarczyk Zastępca Komendanta oraz Zbigniew Piątek Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM.

Od wielu lat, jako władze miasta ściśle współpracujemy z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej. To strażacy ochotnicy wraz z Państwową Strażą Pożarną zwiększają i dbają o poziom bezpieczeństwa mieszkańców Jaworzna – mówi Zastępca Prezydenta Miasta Łukasz Kolarczyk. – Obecnie realizujemy zapisy nowej ustawy o ochotniczych strażach pożarnych – ważnym elementem tego procesu są umowy o realizacji zadań, wkrótce pod obrady Rady Miejskiej skierowana zostanie uchwała o współpracy Gminy z jednostkami OSP. Na wysokim poziomie utrzymujemy kontakty i współpracę z Komendą Państwowej Straży Pożarnej oraz wszystkimi jednostkami OSP w mieście.

Działania Ochotniczych Straży Pożarnych, to wsparcie służby Państwowej Straży Pożarnej. Podczas spotkania Komendant PSP w Jaworznie Paweł Żaba zapewnił o dalszej współpracy i  kontynuacji wspólnych działań jakie podejmuje Państwowa Straż Pożarna z jaworznickimi ochotnikami. Jaworzno jako jedno z pierwszych miast w województwie zawarło stosowne umowy o współpracy i w wymaganym terminie podejmie uchwałę w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

Nowy zakres współpracy z OSP na mocy ustawy z grudnia 2021 r.

Podstawą prawną do zawarcia nowych umów stała nowa ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych.

Ustawa wzmacnia znaczenie ochotniczych straży pożarnych oraz zmienia zasady organizacji i finansowania OSP. Określa zasady tworzenia młodzieżowych i dziecięcych drużyn pożarniczych. Przewiduje także możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez OSP z wykorzystaniem mienia komunalnego. Dokument uszczegóławia również wymagania  strażaków OSP co do udziału w działaniach i akcjach ratowniczych oraz wprowadza nową funkcję: kandydata na strażaka. Zwiększają się też zadania organizacyjne i finansowe gmin wobec OSP. Zmieniają się zasady naliczania przez gminy ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach i akcjach ratowniczych oraz szkoleniach i ćwiczeniach. Zgodnie z zapisami nowej ustawy Rada Miejska ma obowiązek podjęcia nowej uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego w terminie do 30 czerwca 2022 r. W Jaworznie uchwała będzie podejmowana na jednej z najbliższych sesji Rady Miejskiej.

Istotną zmianą dla strażaków ratowników OSP jest również wprowadzenie świadczenia ratowniczego z tytułu wysługi lat – nowe świadczenie miesięczne wypłacane przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. Strażacy ratownicy OSP, którym przyznano świadczenie ratownicze mogą też otrzymać świadczenia dodatkowe. W tej sprawie odbyły się spotkania, które pozwoliły na wypracowanie standardów i schematu sprawnego działania, przy weryfikacji i zatwierdzaniu wniosków strażaków ochotników.

Finansowe wsparcie dla OSP

Przez ostatnie lata przy wsparciu Gminy Miasta Jaworzna (na bazie specjalnego programu) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i m.in. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,  wyremontowano jaworznickie strażnice, doposażono w odpowiedni sprzęt i pojazdy, a także kontynuowane są szkolenia młodych adeptów Ochotniczych Straży Pożarnych.

Środki zabezpieczone w ostatnich latach przez Prezydenta Miasta na realizację programu wspierania OSP – wyniosły ponad 4 mln złotych i były w pierwszej kolejności przeznaczone na modernizację strażnic. W następnym etapie wymieniano sprzęt pożarniczy, a w szczególności samochody gaśnicze. Ponad 600 tys. pochodziło z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, blisko 600 tys. z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto 240 tys. na działania OSP w mieście otrzymano z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz blisko 800 tys. złotych z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

W 2022 r. Gmina zabezpieczyła kilkaset tysięcy złotych na wsparcie i wkłady własne dla potrzeb sześciu OSP w Jaworznie.

Comments are closed.