Aktualności, Podatki|

Końcem ubiegłego roku w Jaworznie zakończyły się prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, mające na celu doprowadzenie do jej zgodności ze stanem faktycznym. Ujawnione w ewidencji zmiany dotyczą około 30 tys. jaworznickich podatników i są m.in. podstawą do określenia na nowo wysokości wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego. Podatnicy, których powyższe zmiany nie dotyczą otrzymają decyzję w lutym. Pozostali będą pisemnie informowani o konieczności zaktualizowania deklaracji podatkowej.

– Aktualnie pracownicy Wydziału Budżetowo-Finansowego przeliczają wysokości wymiaru podatku za 2021 rok oraz ustalają wymiar na 2022 według aktualnego stanu wynikającego ze zmodernizowanej ewidencji. Prace te mogą jednak potrwać do czwartego kwartału tego roku – wyjaśnia Magdalena Mistarz, naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego. – Dla pozostałej grupy mieszkańców decyzje wymiarowe zostaną doręczone planowo, do końca lutego br.

Przypomnijmy, w czwartym kwartale 2021 roku, w oparciu o art. 24a ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, w Jaworznie zakończyły się prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, mające na celu doprowadzenie do jej zgodności ze stanem faktycznym. Całość prac trwała blisko 2 lata i miała kompleksowy charakter. Zakres prac modernizacyjnych objął m.in. aktualizację informacji o właścicielach, księgach wieczystych, o gruntach, budynkach i lokalach, wyznaczeniu rodzaju i powierzchni użytków gruntowych dla poszczególnych działek, według ich rzeczywistego użytkowania.

– Weryfikacja była m.in. prowadzona przy wykorzystaniu szczegółowych zdjęć lotniczych oraz oględzin w terenie – tłumaczy Tadeusz Dębecki, naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii. – Dla części działek określono prawidłowe powierzchnie, przeliczając je na nowo, z wymaganą dokładnością do 1 m2. Zmianie uległy również użytki gruntowe i ich powierzchnie w działkach. Powyższa modernizacja może więc skutkować u poszczególnych właścicieli, zmianą powierzchni działki, zmianą powierzchni i oznaczenia użytków gruntowych, ujawnieniem bądź wykreśleniem budynków, lokali, a także zmianą ich danych technicznych.

W związku z likwidacją 136 obrębów i powstaniem 9 nowych obrębów ewidencyjnych zmianie uległy także oznaczenia działek. Zmiany w ewidencji podlegają rejestracji w księgach wieczystych; każdy mieszkaniec, którego to dotyczy otrzyma z sądu stosowny odpis.

W związku z tym, że aktualizacja odbyła się w 2021 roku, ujawnione w ewidencji zmiany są także podstawą do zmiany wysokości wymiaru podatku od nieruchomości za część 2021 roku. Podatek będzie ulegał obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym ujawniono zmianę. Mieszkańcy na podstawie pisemnej informacji z urzędu będą sukcesywnie proszeni do złożenia aktualnej informacji podatkowej. Po skorygowaniu wymiaru za rok ubiegły ustalony zostanie wymiar na 2022 rok.

– Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o złożenie nowej, uwzględniającej zmiany informacji podatkowej, która będzie podstawą do zaktualizowania wysokości podatku – dodaje Magdalena Mistarz.

Dodatkowe informacje na temat modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Jaworzna można uzyskać w Wydziale Geodezji, ul. Grunwaldzka 52 (1 piętro, pokoje nr 37, 40 lub telefonicznie 32 61 81 733, 32 61 81 734, 32 61 81 740).

Informacje na temat opodatkowania nieruchomości można uzyskać w Wydziale Budżetowo- Finansowym Urzędu Miejskiego w Jaworznie – ul. Grunwaldzka 275 (parter) bądź tel. 32 61 81 686, 32 61 81 601, 32 61 81 510.

Podatki na 2022 rok

Przypominamy, iż w listopadzie 2021 r. podjęta została uchwała dotycząca stawek podatków lokalnych w 2022 roku. Podobnie jak w większości miast w Polsce, także i w Jaworznie proponowane stawki są nieco wyższe od dotychczas obowiązujących. Zmiana stawek podatku nie jest zależna od modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Podstawową opłatą, którą płacimy na rzecz gminy jest podatek od gruntów oraz budynków. W 2021 r. opłata np. za metr kwadratowy mieszkania wynosiła 81 groszy. W 2022 r. jest o 8 groszy wyższa. Oznacza to, że właściciel mieszkania o powierzchni 50 mkw zapłaci w 2022 roku 44,50 zł podatku – o 4 zł więcej niż w roku ubiegłym.

Dla właściciela 200-metrowego domu położonego na działce o powierzchni tysiąca metrów kwadratowych oznacza to konieczność zapłaty podatku w wysokości 718 zł, czyli o 56 zł więcej niż w 2021 roku, co w przeliczeniu na kwartał daje 14 zł więcej.

Nieco wyższe podatki od budynków zapłacą też przedsiębiorcy prowadzący w nich działalność gospodarczą. Dla przykładu miesięczna rata podatku za budynek o powierzchni 100 mkw. przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej na działce o powierzchni 300 mkw. wzrosła o około 102 zł rocznie.

Przez wiele lat, świadomą polityką gminy było utrzymywanie stawek podatkowych na niskim poziomie, jednak nowe obciążenia i realizacja zadań oraz programów uzyskujących dużą akceptację społeczną wymagają dorównania stawek do tych określonych przez Ministerstwo Finansów.

Na aktualizację stawek podatków zdecydowały się niemal wszystkie polskie miasta. W Jaworznie podatki od gruntów i budynków wzrosną średnio o 5,48 proc.

Szczegółowe informacje o stawkach podatków i obowiązujących ulgach w podatkach lokalnych dostępne są https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6928/zmiany_w_podatkach_na_2022_rok.html

 

Comments are closed.