Aktualności, Biznes|

Przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz rolnicy, którzy chcą na swoim terenie wybudować stacje ładowania samochodów elektrycznych mogą wziąć udział w naborze do projektu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”. Termin składania wniosków upływa 31 marca 2022 roku.

Celem programu jest wsparcie rozwoju infrastruktury do ładownia pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru, aby zmniejszyć liczbę pojazdów emitujących CO2 i NOx, a tym samym poprawić jakość powietrza.

W programie przewidziano możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na:

  • budowie stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innej niż ogólnodostępna stacja ładowania,
  • utworzeniu punktu ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, wyłącznie na potrzeby własne, który nie będzie wykorzystywany do świadczenia usługi ładowania,
  • budowie ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50kW, w której co najmniej jeden punkt umożliwia świadczenie usługi ładowania prądem stałym i ma moc nie mniejszą niż 50 kW,
  • przebudowie ogólnodostępnej stacji ładowania skutkującej przyrostem jej mocy do mocy nie mniejszej niż 50 kW oraz możliwością świadczenia usługi ładowania prądem stałym z mocą nie mniejszą niż 50 kW w przypadku co najmniej jednego punkt ładowania,
  • budowie lub przebudowie ogólnodostępnej stacji wodoru.

Budżet programu ustalono do kwoty 870 mln zł dla bezzwrotnych form dofinansowania. Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w  okresie od 7 stycznia 2022  do 31 marca 2022 r. – jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji.

Okres wdrażania zaplanowano na lata 2021 – 2028, w tym okres zawierania umów do 31 grudnia 2025 i okres wydatkowania środków do 15. grudnia 2028 r. W programie przewidziano dofinansowanie w formie dotacji w tym dotacja z przeznaczeniem na dopłaty do rat lub innych opłat leasingowych ustalanych w umowach leasingu finansowego w rozumieniu art. 411 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Szczegółowe informacje dotyczące naborów są dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/aktualne-ogloszenia-o–naborach

Comments are closed.