Urząd Miejski, Z miasta|

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niedzieliska II – rozpatrzenie uwag mieszkańców. Prezydent Miasta oraz Wydział Urbanistyki i Architektury dziękują mieszkańcom za duże zaangażowanie i aktywność w tworzeniu uwarunkowań planistycznych w tym obszarze miasta.

Zakończyło się wyłożenie projektu mpzp “Niedzieliska II” w Jaworznie do publicznego wglądu – w dniach od 17 września do 15 października br. wpłynęło łącznie120 uwag. Zostały one rozpatrzone przez Prezydenta Miasta, a z ich wykazem i uzasadnieniami można zapoznać się w na stronie urzędu w BIP pod linkiem https://bip.jaworzno.pl/m,19769,uwagi-w-trybie-wylozenia.html

Mapa dzielnicy Niedzieliska
Plan zagospodarowania przestrzennego “Niedzieliska II”

Część zgłoszonych uwag została uwzględniona przez uzupełnienie zapisów w tekście planu – m.in. dopuszczono realizację placów zabaw, siłowni i wybiegów dla psów w terenie oznaczonym jako mieszkaniowy wielorodzinny – MW. Stwarza to możliwość realizacji części postulatów mieszkańców. Pozostałe uwagi nie zostały uwzględnione jako niedotyczące tematyki  planu lub jako niezgodne z podstawowymi założeniami planu i Studium.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i uwagom osób zainteresowanych utrzymaniem terenu zielonego pomiędzy blokami, Prezydent Miasta proponuje wydzierżawienie części terenu MW w celu wykorzystywania jej na potrzeby mieszkańców wspólnoty jako terenu będącego w ich utrzymaniu. Gmina może zaproponować terminową umowę dzierżawy, która w przypadku właściwego utrzymania i korzystania z  tego obszaru może być po okresie jej obowiązywania odnowiona.

Pozwoli to mieszkańcom na korzystanie z terenu i poczucie się jego gospodarzem. Jeśli rozwiązanie zostanie przyjęte, to takie działanie pozwoli na współpracę między gminą, a mieszkańcami chcącymi wziąć większą odpowiedzialność za swoje najbliższe otoczenie.

Comments are closed.