Urząd Miejski|

image_print

Ewidencja gruntów, budynków i lokali jest jednym z najważniejszych rejestrów publicznych. Dane w niej zawarte stanowią podstawę m.in. oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych czy planowania przestrzennego. Aby ewidencja była przydatna, musi być prowadzona w jednolity sposób w całym kraju. Stąd od 25 listopada 2021 r. w Jaworznie nastąpiła zmiana dotychczasowej numeracji. Do tej pory nasze miasto podzielone było na 145 małych obrębów ewidencyjnych, teraz liczba to zostanie ograniczona do 9 dużych obrębów.

 Zgodnie z obecnymi przepisami należy tworzyć jak największe obręby, nawet całe miasto może stanowić jeden obręb – wyjaśnia Tadeusz Dębecki, naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii. – W przypadku Jaworzna utworzenie mniejszej ilości obrębów umożliwi łatwiejsze i szybsze pozyskiwanie danych.

Zmniejszenie ilości obrębów to także niższe koszty dla mieszkańców przy pobieraniu dokumentacji. Dla przykładu, jeśli osoba jest właścicielem pięciu działek w różnych obrębach, ale wpisanych w jednej księdze wieczystej to dotychczas musiała zamawiać 5 wypisów i wyrysów – każdy po 150 zł (czyli łączny koszt pobrania dokumentacji wynosił 750 zł). Po wprowadzonych właśnie zmianach mieszkaniec zapłaci za wydanie takiego dokumentu łącznie 150 zł.

Mapa Jaworzna podzielona na obręby
Od 25 listopada 2021 r. obowiązuje nowa, zmodernizowana ewidencja gruntów i budynków

O tym, dlaczego przeprowadzono takie zmiany i co to oznacza dla mieszkańców rozmawiamy z naczelnikiem Wydziału Geodezji i Kartografii – Tadeuszem Dębeckim.

Redakcja: Dlaczego wykonywana jest modernizacja EGiB?

Tadeusz Dębecki: Zgodnie z przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego konieczny jest ciągły proces ulepszania, aktualizowania, udostępniania wiarygodnych danych i dostosowywania do zmieniających się przepisów. Informacja o modernizacji ewidencji gruntów i budynków będzie zamieszczona w dzienniku urzędowym województwa śląskiego.

Czy zmienią się dane w rejestrach ewidencji gruntów, budynków i lokali?

Dane dotyczące granic działek ewidencyjnych, budynków na nich się znajdujących czy użytków gruntowych zostały przeanalizowane i sprawdzone z dokumentami źródłowymi oraz z ortofotomapą, powstałą na podstawie zdjęć lotniczych. Dzięki tym działaniom uzupełniono brakujące dane, zaktualizowano użytki gruntowe zgodnie ze stanem użytkowania na gruncie, uzupełniono dane dotyczące budynków i lokali, a także brakujące dane dotyczące właścicieli, imion rodziców, adresów, numerów ksiąg wieczystych itp.

Czy modernizacja wpłynie na wysokość podatków?

Zgodnie z przepisami w przypadku powstania zmian dotyczących ewidencji gruntów i budynków, obowiązkiem właścicieli jest zgłoszenie tych zmian w ciągu miesiąca do organu prowadzącego ewidencję gruntów, przedstawiając dokumenty geodezyjne. Część właścicieli nie zgłasza zmian do ewidencji.

Dlatego przede wszystkim podatki zmienią się dla tych, którzy nie aktualizują danych zgodnie z przepisami. Dotyczy to na przykład tych, którzy po wybudowaniu garaży lub budynków gospodarczych na działce, nie dopełnili obowiązku zlecenia pomiarów geodezyjnych celem ujawnienia budynków i zaktualizowania użytków gruntowych w ewidencji gruntów i budynków.

Również po wyburzeniu obiektów niektórzy właściciele nie zgłaszają zmian do ewidencji gruntów i budynków, wówczas podatki się zmniejszają. Wiele gruntów rolnych, które nie są uprawiane porosło krzakami lub nawet drzewami i tu również zmienia się ich użytek i przeznaczenie, a właściciele do tej pory tego nie zgłaszali. W ewidencji obecnie nie ujawnia się sadów mniejszych niż 1000m2.
Dokonano również automatycznego rozliczenia poszczególnych użytków dla działek, które zawierają w sobie dwa lub więcej użytków. Ponieważ, poprzednio powierzchnie poszczególnych użytków były rozliczane w mniej dokładny sposób, a obecnie zostały rozliczone i wyrównane do powierzchni działek w sposób informatyczny, dla wielu działek pojawią się inne wartości poszczególnych użytków. W tym wypadku mogą pojawić się drobne korekty w wysokości naliczonych podatków.

Czy trzeba zgłaszać zmiany do ewidencji podatkowej?

Tak, jeżeli zmieniły się dane dotyczące m.in. powierzchni działek, rodzaju i powierzchni użytków gruntowych, czy też wybudowania lub wyburzenia budynków. Bardzo przepraszamy za to utrudnienie.

Co zyskują właściciele nieruchomości?

Wszyscy, którzy nie zgłosili zmiany swoich danych lub danych o swoich nieruchomościach, a jest to obowiązkiem właściciela, nie będą musieli zlecać prac geodezyjnych, np. pomierzenia nieujawnionych budynków, zaktualizowania użytków gruntowych, co wiąże się z kosztami kilkuset lub nawet kilku tysięcy złotych.

Co zyskują przedsiębiorcy i potencjalni właściciele nieruchomości?

Szybszy i łatwiejszy dostęp do aktualnych danych i możliwość pozyskania ich w formie cyfrowej. Zaktualizowane zostaną również dane dotyczące właścicieli, adresów czy zmiany nazwisk.

Czy właściciele będą ponosić koszty wpisów w księgach wieczystych?

Sąd Rejonowy prowadzący księgi wieczyste zostanie z urzędu powiadomiony o zmianach ewidencyjnych. Następnie o zmianach w księgach wieczystych będą powiadamiani właściciele. Z uwagi na ilość działek i ksiąg wieczystych proces będzie długotrwały, ale w miarę możliwości jak najszybszy.

Czy właściciele będą zawiadamiani o dokonanych zmianach?

Przepisy tego nie przewidują, ale wszyscy korzystający z usług powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej będą informowani i będą otrzymywać odpowiednie dokumenty, żeby móc dokonać odpowiednich czynności, np. sprzedać lub darować nieruchomość.

Czy będą opóźnienia w załatwianiu spraw związanych z nieruchomościami?

Z uwagi na to, że modernizacja obejmie około 60 proc. działek w mieście, przez kilka miesięcy mogą wystąpić niewielkie opóźnienia w pozyskaniu dokumentów. Pracujemy nad tym, by usprawnić obsługę w zakresie wydawania tych dokumentów.

Czy to kończy proces modernizacji?

Modernizacja jest procesem ciągłym, a dane, których nie udało się pozyskać ze zdjęć lotniczych, będą musiały być nadal aktualizowane.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej – https://www.bip.jaworzno.pl/m,17489,geodezja-i-kartografia.html.

***

Projekt realizowany jest w ramach projektu pn. „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Oś priorytetowa II. Cyfrowe śląskie.

Comments are closed.