Aktualności, Bezpieczeństwo, Ochrona środowiska|

Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców, Prezydent Jaworzna w lipcu 2021 r. podjął dodatkową współpracę z Kołem Łowieckim „Słonka”, które wybudowało 10 nęcisk w sześciu leśnych lokalizacjach. Miejsca zostały wytypowane na podstawie najliczniejszych zgłoszeń pojawiania się dzików. Dotychczas przy leśnych nęciskach nastąpił odstrzał 47 sztuk dzików. Umowa na redukcyjny odstrzał obowiązuje do 30 listopada 2021 r. Zauważalny jest znaczny spadek zgłoszeń mieszkańców o pojawiających się stadach dzików w osiedlach.

Po ostatnim interwencyjnym odstrzale redukcyjnym dzików (na zgłoszenia mieszkańców), które miało miejsce w styczniu 2021 r. na terenie Osiedla Stałego (i związanymi następnie z tym faktem wieloma protestami mieszkańców i różnych organizacji), Prezydent Miasta podjął decyzję o wstrzymaniu odstrzału redukcyjnego dzików przez zewnętrzne firmy na terenach osiedli mieszkaniowych. Tym samym reagowanie na zgłoszenia o pojawiających się dzikach polegało na ich przeganianiu poza tereny zabudowane przez służby miejskie (Straż Miejska, Policja, Jednostki OSP). Działania te łagodziły jednak sytuację na bardzo krótki okres, ponieważ przepędzone dziki po prostu wracały w swoje ulubione miejsca pod blokami mieszkalnymi.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Jaworznie podjął współpracę z Kołem Łowieckim „Słonka” w celu wypracowania innego sposobu działania i wyprowadzenia dzików z terenów zabudowanych. 27 lipca 2021 r. została podpisana umowa Gminy z Kołem, która zobowiązała Słonkę do wybudowania poza terenem miejskim (na trasach podejść dzików) karmisk (nęcisk) sanitarnych, do których dziki są wabione. W okolicach większych osiedli mieszkaniowych (Łubowiec, Osiedle Stałe, Gigant, Podwale, Śródmieście, Skałka) powstało 10 takich nęcisk, do 26 października 2021 r. w tych miejscach nastąpił odstrzał 47 dzików.

Należy zaznaczyć, iż pierwszy okres obowiązywania umowy Słonka poświęciła na przygotowanie karmisk (budowa, oznaczenie, zakup wysiadek i kukurydzy oraz nęcenie dzików), regulowany, bezpieczny odstrzał zaczął się na przełomie września i października. W umowie, która obowiązuje do 30 listopada 2021 r., Słonka zobowiązała się do odstrzału 50 dzików, ale po wykonaniu limitu współpraca będzie kontynuowana. Już udało się rozwiązać problem w centrum miasta, w następnej kolejności sytuacja powinna się poprawiać w pozostałych dzielnicach.

Poprawę sytuacji widać również po zgłoszeniach mieszkańców do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaworznie o stadach dzików z obwodu łowieckiego Koła Słonka. W czerwcu 2021 r. takich zgłoszeń było 41, w lipcu – 23, sierpniu – 26, wrześniu – 24, do 27 października 2021 r. takich zgłoszeń było już tylko 11 – widać już wyraźny spadek zgłoszeń.

Istotna jest też wiedza, kto odpowiada za szkody spowodowane przez dany gatunek zwierzęcia. W przypadku zwierząt domowych za wyrządzone przez nie szkody odpowiada ich właściciel. Za szkody wyrządzone przez gatunki zwierząt objętych ochroną gatunkową: bobra, niedźwiedzia, rysia i wilka odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa i wypłaca odszkodowania za pomocą właściwych organów: regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, a na terenach parków narodowych – dyrektorów tych parków. Tematykę szkód w płodach i uprawach spowodowanych przez takie gatunki jak: dziki, jelenie, łosie, daniele i sarny reguluje Prawo łowieckie. Zgodnie z jego zapisami, za wynagradzanie ww. szkód obowiązany jest dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego. Gospodarką zwierzyną leśną zajmują się tylko i wyłącznie koła łowieckie, więc to one odpowiadają za wypłatę odszkodowań za straty w uprawach rolnych, a jeśli szkoda wystąpiła na terenach wyłączonych z polowań, to wnioski należy składać do Referatu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych, Doradztwa Rolniczego i Łowiectwa w Wydziale Terenów Wiejskich Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Gmina cyklicznie prowadzi również działania edukacyjne dot. skutków dokarmiarnia dzików. Przy każdym prowadzonym odstrzale redukcyjnym zamieszczano apele w tej sprawie. Dodatkowo do wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych rozesłano ulotkę, z prośbą o wywieszenie jej na klatkach schodowych bloków. Głównym powodem, dla którego dziki pojawiają się w takich miejscach, gdzie jest łatwy dostęp do pożywienia, m.in. odpadków spożywczych.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Jaworznie przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Śląskiego z 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa śląskiego, w terminie do 31 grudnia 2021 r. dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich nakazuje się wykonanie odstrzału sanitarnego wolno żyjących dzików. Zgodnie z tymi zapisami koła łowieckie z terenu Jaworzna (Jawor, Słonka i Kozioł) zobligowane są do odstrzału redukcyjnego ponad 130 dzików.

Comments are closed.