Uncategorised|

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej Urzędu Miejskiego w Jaworznie – www.jbo.jaworzno.pl

 

Wstęp deklaracji

 

Urząd Miejski w Jaworznie dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.jbo.jaworzno.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

 

Dane teleadresowe jednostki

Urząd Miejski w Jaworznie

Telefon: +48 32 61 81 500

Fax: +48 32 61 81 500

E-mail: urzad@um.jaworzno.pl

Adres korespondencyjny: ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno

 

Data publikacji strony internetowej

2013-08-16

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji

2016-09-13

 

W Urzędzie Miejskim w Jaworznie przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.jbo.jaworzno.pl spełnia wymagania w 78.93%. Szczegóły dostępne na http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=934e5209-ec70-4982-ab74-2e51599eca31

Strona internetowa www.jbo.jaworzno.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Przygotowywana jest nowa wersja strony www, która będzie spełniała wymagania w szerszym zakresie. Jej publikacja planowana jest na 4 kwartał 2020 roku.

 

Wyłączenia:

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

 

Ułatwienia na stronie internetowej

nawigacja za pomocą skrótów klawiszowych,

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-17.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

e-mail: jbo@um.jaworzno.pl;

Telefon: +48 32 61 81 582 

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Dostępna jest na stronie głównej Urzędu Miejskiego w Jaworznie pod adresem:

http://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/redakcja_serwisu/302/deklaracja_dostepnosci_cyfrowej.html

 

Comments are closed.