Archiwum JBO|

Podczas posiedzenia, które odbyło się 30 lipca br. Zespół ds. budżetu obywatelskiego zweryfikował pod kątem formalnym łącznie 30 wniosków. W wyniku oceny ustalono, że 28 wniosków spełnia wymagania formalne, w tym 4 wnioski wymagają uzupełnienia braków formalnych przez Wnioskodawców. Natomiast 2 wnioski zostały odrzucone.

Przed nami drugi etap weryfikacji. Pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym wnioski, zostaną przekazane do zaopiniowania właściwym komórkom organizacyjnym UM i jednostkom podległym gminie, które sprawdzą m.in. zgodność propozycji z definicją zadania publicznego oraz z wymogami określonymi w przepisach prawa, własność terenów, na których zaplanowane są poszczególne przedsięwzięcia, a w szczególności koszty realizacji wnioskowanych zadań.

Weryfikacja merytoryczna zgodnie z harmonogramem potrwa do końca sierpnia br. We wrześniu poznamy ostateczną liczbę zadań poddanych pod głosowanie w VIII edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie odbędzie się w terminie od 14 do 30 września br.

Przypominamy, że zgodnie z zapisami zawartymi w uchwale RM w Jaworznie Nr VI/72/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem części budżetu miasta Jaworzna: Wnioskodawcy, w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy wniosków odrzuconych, przysługuje prawo wniesienia pisemnego odwołania do Prezydenta. Prezydent, po zasięgnięciu opinii Zespołu lub opiniującej komórki organizacyjnej Urzędu / jednostki organizacyjnej miasta, podejmuje decyzję w sprawie dopuszczenia projektu do dalszego procedowania. W terminie 7 dni od dnia wniesienia odwołania wnioskodawca jest informowany pisemnie o sposobie rozpatrzenia odwołania.

Lista wniosków pozytywnie zaopiniowanych pod względem formalnym

Lista wniosków odrzuconych z powodu niespełnienia wymagań formalnych

Comments are closed.