Archiwum JBO|

Podczas dzisiejszego posiedzenia Zespół ds. budżetu obywatelskiego zweryfikował pod kątem formalnym łącznie 44 wnioski. W wyniku oceny ustalono, że 42 wnioski spełniają wymagania formalne, w tym 6 wniosków wymaga uzupełnienia braków formalnych przez wnioskodawców. Natomiast 2 wnioski zostały odrzucone. Ocena wniosków zarówno formalna, jak i merytoryczna dokonywana jest według kart weryfikacyjnych oceny projektu.

Na etapie oceny formalnej sprawdzane jest między innymi:
– czy wniosek został sporządzony wg określonego wzoru,
– czy złożony był we właściwym miejscu i terminie,
– czy podano dane wnioskodawcy i czy dane te są prawidłowe po uwzględnieniu weryfikacji z ewid. ludności,
– czy wnioskodawca wskazał prawidłową liczbę partnerów,
– czy wskazano nazwę zadania i lokalizację,
– czy uzupełniono opis i uzasadnienie do projektu,
– czy podane zostały szacunkowe koszty zadania,
– czy koszty mieszczą się w puli przewidzianej dla danej kategorii zadań,
– czy wskazany został tytuł prawny do nieruchomości,
– czy załączone zostało oświadczenie o zapewnieniu nieograniczonego dostępu do terenu,
– czy lista osób popierających zawiera wymagane minimum, po uwzględnieniu weryfikacji z ewidencją ludności,
– czy wniosek zawiera podpis wnioskodawcy, itp.

Wnioski przechodzą 2 stopnie oceny: formalną i merytoryczną. Pozytywna ocena w obu tych kategoriach otwiera drogę do kolejnego etapu, którym jest głosowanie (29 lipca-19 sierpnia)

Wykaz wniosków spełniających wymagania formalne
Wykaz wniosków odrzuconych z powodu niespełnienia wymagań formalnych

Comments are closed.