Archiwum JBO|

Za nami półmetek prac nad procedurą Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Podczas spotkania, które odbyło się 22 stycznia br., zaprezentowane zostały propozycje trzech modeli. Teraz – do 1 lutego br. – czekamy na uwagi i spostrzeżenia do przedstawionych propozycji.

Wstępna koncepcja trzech wariantów opracowana została na podstawie uwag i opinii zgłaszanych przez mieszkańców. Pierwszy zaproponowany wariant zakłada realizację projektów ogólnomiejskich w trybie naprzemiennym, tj.: w pierwszym roku maksymalna wartość jednego zadania nie może przekroczyć równowartości 50 proc. wysokości środków przeznaczonych na budżet obywatelski, a w kolejnym roku będzie to równowartość 10 proc. Przy założeniu, że wysokość budżetu obywatelskiego wyniesie ok. 2,9 mln zł (0,5 proc. wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu) w pierwszym roku maksymalna wartość jednego zadania, nie może przekroczyć 1,45 mln. zł, co zagwarantuje realizację min. 2 zadań. Natomiast w kolejnym roku 2021, będzie możliwa już realizacja min. 10 zadań, ale o niższych kosztach do 290 tys. zł i tak naprzemiennie w kolejnych latach.

Druga propozycja zakłada realizację zadań ogólnomiejskich, których równowartość nie może przekroczyć 1/3 wysokości przewidzianych środków. Przy założeniu, że na budżet przeznaczona zostanie kwota 2,9 mln zł zrealizowane zostaną minimum 3 zadania o wartości do 960 tys. zł.

Trzeci wariant zakłada podział puli na trzy kategorie: 1,2 mln zł na zadania o wartości od 700,01 tys. zł do 1,2 mln. zł; 700 tys. zł na zadania o wartości od 200,01 tys. zł do 700 tys. zł oraz 1 mln na zadania o wartości do 200 tys. zł. Taki podział puli gwarantuje realizację min. 7 zadań ogólnomiejskich.

Podczas spotkania omówiono również zmiany w procedurze JBO uwzględniające dotychczasowe uwagi mieszkańców oraz przepisy ustawy. Główne modyfikacje dotyczą wyłączenia z procedury zapisów dotyczących budżetu dzielnicowego (zgodnie ze zmianami w ustawie o samorządzie gminnym regulującymi kwestie związane z budżetem obywatelskim – art. 5a, ust. 3-7 ustawy o samorządzie gminnym Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 – środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego mogą być dzielone na pule obejmujące całość gminy i jej części w postaci jednostek pomocniczych). Brak ustanowionych jednostek pomocniczych wyklucza realizację budżetu dzielnicowego w gminie.

Zatem, wszystkie zgłaszane inicjatywy będą odtąd miały charakter ogólnomiejski. Zaproponowane zmiany dot. głównie zagadnień: definicji – zgodnie z sugestiami mieszkańców ograniczono koszty realizacji zadania nieinwestycyjnego do 200 tys. zł. Zaproponowano, aby wnioskodawca mógł złożyć wyłącznie 1 wniosek, a każdemu uprawnionemu mieszkańcowi przysługiwał 1 głos. W przypadku naboru propozycji-przewidziano możliwość składania wniosków osobiście, mailowo i drogą pocztową. Do oceny formalnej wniosków powołany zostanie 1 zespół ds. budżetu obywatelskiego. Wprowadzono możliwość odwołania się od oceny negatywnej zarówno na etapie oceny formalnej, jak i oceny merytorycznej. Dodatkowo zaproponowane warianty zakładają przeznaczenie wolnych środków na bieżące utrzymanie i doposażenie już istniejących obiektów JBO.

Uwagi do przedstawionych wariantów, a także własne propozycje modeli JBO 2020, można składać na formularzach w terminie do 1 lutego 2019 r.:

– na adres mailowy: jbo@um.jaworzno.pl,
– pozostawić w Urzędzie Miejskim w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 (punkt informacyjny lub pokój 207, II piętro),
– przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Jaworznie, Wydział Promocji, Kultury i Sportu, Referat Promocji, ul. Grunwaldzka 33.

Ostateczny kształt uchwały poznamy do 5 marca br.

Prezentacja modeli JBO

Proponowane warianty JBO

Formularz zgłaszania uwag do wariantów JBO 2020 (pdf)

Formularz zgłaszania uwag do wariantów JBO 2020 (doc)

 

Comments are closed.