Archiwum JBO|

Za nami debata dotycząca przyszłości Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Każda edycja JBO jest szeroko konsultowana, a wnioski, uwagi i spostrzeżenia mieszkańców są podstawą corocznych uchwał dot. budżetu partycypacyjnego w mieście.

Podczas spotkania, które odbyło się 8 stycznia br., mieszkańcy zapoznali się z wszystkimi uwagami jakie zostały zgłoszone do kolejnej edycji, czyli z sugestiami spisanymi podczas spotkań komisji ds. budżetu obywatelskiego, wnioskami zapisanymi podczas konferencji podsumowującej VI edycję JBO oraz ze spostrzeżeniami, które wpłynęły do Wydziału Promocji, Kultury i Sportu do 4 stycznia br.

 

Kolejny raz omówione zostały założenia do nowego modelu JBO, tj.: zmiany w ustawie o samorządzie gminnym regulujące kwestie związane z budżetem obywatelskim (Art. 5a, ust. 3-7 ustawy o samorządzie gminnym Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz praktyki, jakie stosują inne samorządy w związku ze zmianami, jakie nastąpiły.

W Polsce budżet obywatelski funkcjonuje od 2011 roku, w Jaworznie od 2013 roku, jest organizowany w województwach, w powiatach i gminach. Ponieważ do tej pory nie było przepisów ustawowych, które regulowałyby funkcjonowanie tego narzędzia, każdy samorząd – w drodze wieloletnich dyskusji i praktyk, często wymieniając się doświadczeniami z innymi samorządami, tworzył własną procedurę dostosowaną do potrzeb mieszkańców. Uchwalona ustawa zmienia sytuację.

Zapisano w niej m.in. że w gminach będących miastami na prawach powiatu utworzenie budżetu obywatelskiego jest obowiązkowe, a jego wysokość nie może być mniejsza niż 0,5% wydatków gminy z poprzedniego roku. Według nowych przepisów budżet obywatelski jest szczególną formą konsultacji społecznych, o wydatkach w jego ramach mieszkańcy będą decydować obowiązkowo poprzez bezpośrednie głosowania, a rada gminy nie może usuwać z budżetu gminy ani zmieniać w istotnym stopniu zadań wybranych przez mieszkańców. Ponadto środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego mogą być dzielone na pule obejmujące całość gminy i jej części w postaci jednostek pomocniczych lub grup jednostek pomocniczych.

Zgodnie z nową ustawą rada gminy określa w drodze uchwały wymagania, jakie powinien spełniać projekt tj.: wymogi formalne, wymaganą liczbę podpisów mieszkańców (przy czym nie może
być większa niż 0,1% mieszkańców terenu objętego pulą budżetu obywatelskiego, w którym zgłaszany jest projekt), zasady oceny zgłoszonych projektów w tym tryb odwołania, a także zasady przeprowadzenia głosowania, które muszą zapewnić równość i bezpośredniość głosowania.

Przed nami intensywny czas pracy, a zaproponowane w trakcie debaty uwagi będą podstawą do dalszych prac nad procedurą. Już 22 stycznia br. zaprezentujemy wstępny model VII edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego.

Prezentacja „Co dalej z JBO?” – 8 stycznia br. (prezi)
Prezentacja „Co dalej z JBO?” – 8 stycznia br. (pdf)
Założenia do nowego modelu JBO
Formularze z uwagami złożonymi do 4 stycznia br.

Harmonogram prac nad JBO

Comments are closed.